Fremleggelse av Prop.1S (2017-2018)

Fremleggelse av Prop.1S (2017-2018)

Leder KOL, Kim Sabel, var i dag på fremleggelsen av proposisjonen til Forsvarsbudsjettet for kommende planperiode, Prop. 1S (2017-2018). Budsjettåret 2018.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet sto for fremleggelsen.

Det ble lagt vekt på at budsjettet medfører en fortsatt styrking av Forsvarssektoren, i tråd med langtidsplanen (LTP). Det totale budsjettet for 2018, inkludert midler knyttet til de nye kampflyene utgjør ca 55,02 milliarder kr. (Kampflymidlene utgjør ca 4,85 milliarder). Forsvarssektoren vil med dette bli styrket med om lag 2,97 milliarder kroner (5,8%). Den nominelle endringen er på ca 3,77 milliarder kroner (7,4 %). Mer detaljert, så er om lag 2,04 milliarder er satt av til oppfølging av opptrappingsplanen.

Det er foreløpig ingen deler av Forsvaret som fremkommer som klare ”budsjettvinnere” eller ”budsjettapere”, selv om det selvsagt er ulikheter. Som forventet videreføres tildelingene til Luftforsvaret i tråd med innfasing av F-35 og utfasing av F-16. Dette for å ivareta oppdrag til kampflyvåpenet i overgangsfasen. Det er også økt satsing på NH-90. Det foreslås derfor at Luftforsvaret blir tilført 347,2 millioner mer enn på budsjettet for 2017. Sjøforsvaret foreslås en økt tildeling på ca 84,5 millioner. HV vil oppleve noe reduserte tildelinger. Dette da det ble satset ekstra på oppbygging av HV i 2017. Hæren er, med en foreslått bevilgning på 5 066 millioner kroner i 2018, den forsvarsgren som har det høyeste budsjettet.
Hva angår Hæren, og landmakten generelt, så er det ikke urimelig å anta at det vil bli svært krevende å finne økonomi til finansiering av mulige merkostnader ved en eventuell gjennomføring av landmaktutredningen (LMU), som blir presentert gjennom en egen proposisjon i morgen. KOL vil være tilstede også da.

Satsningen på å lukke det betydelige etterslepet i Forsvaret generelt vil bli videreført. Grunnmursproblematikken (vedlikehold, beredskapsbeholdning og reservedeler (VBR)) blir tatt på alvor. I tillegg er anskaffelsen av nye helikopterbærende KV fartøyer og Kampluftvern til Hæren, forserte anskaffelser.

Budsjettet legger også opp til en betydelig satsning på investeringssiden. Om lag 17, 7 milliarder kr, dvs ca 30 % av budsjettet er satt av til dette.

KOL ser det som svært viktig at det er øremerkede midler avsatt til økt aktivitet og reduserte klartider. Ca 793 millioner skal benyttes til eksempelvis, videreføring av aktivitetsnivå i 2. Bataljon, mer seilingstid og tilstedeværelse for KV i nordområdene og oppbygging av en femte fregattbesetning.

Det er satt av ca 200 millioner til gjennomføring av storøvelsen ”Trident Juncture” der Norge er vertsnasjon. Dette er en god ”eksamen” for totalforsvaret,

KOL er også tilfredse med å se at videreutvikling av Cyber- og IKT områdene er viet egne kapitler i proposisjonen. Dette er helt nødvendig for å holde oss relevante i alle forsvarsgrenene.

KOL etterlyste flere budsjettdetaljer omkring finansieringen av utdanningsreformen, og hadde med det til hensikt å synliggjøre de potensielle utfordringene som kan komme i denne sammenhengen. Eksempelvis budsjettoverføringer fra forsvarsgrenene og Cyfor til Forsvarets Høgskole, videreføring av aktivitet i forsvarsgrenene som da kan mangle finansiering, om innsparingskravene vil bli nådd osv. Gevinstuttaket må realiseres dersom budsjettildelingene skal holde.