KOL i møte med Sj FST om aktuelle saker i Forsvaret

KOL i møte med Sj FST om aktuelle saker i Forsvaret

Lederne for organisasjonene var i dag(19.januar 2017) i møte med Sj FST og avdelingssjefene i FST. På agendaen sto en rekke aktuelle saker for Forsvaret. Eksempelvis effektivisering, helhetlig implementeringsplan (HIP), omstillings- og samtidighetsutfordringer, prosess- og resultatfokus mv. KOL bidrar med konstruktive innspill til alle temaene.

Det er FLO som gjennomfører analyser og kostnadsberegninger innen aktuelle områder. Som et eksempel på «enkle» innsparingstiltak er det identifisert et potensiale på inntil 3 millioner kroner kun innenfor rene rutineendringer ved reisebestillinger. Bl.a ved at samtlige blir flinkere til å bestille reiser via internett og ikke via telefon til et sentralbord mv.
Totalt sett er det beregnet et innsparingspotensiale i størrelsesorden 40 millioner bare innenfor forvaltning av regelverket omkring telefoni og reiser.
(KOL er helt enig i at det ikke er rimelig at arbeidsgiver skal betale for at forsvarsansatte sender inn sms og stemmer på utøvere i «Skal vi danse»).
KOL kommenter viktigheten av at fremtidig forvaltning og vurdering av tjenestelige behov for telefon og reiser mv, blir likest mulig forvaltet ved de ulike avdelingene i strukturen. Vesentlige avvik vil utvilsomt skape irritasjon blant de ansatte.
Helhetlig implementeringsplan (HIP) er et viktig arbeid for å koordinere alle prosessene som pågår samtidig. Grundige analyser av resutatmål og effektmål, på kort og lang sikt, er blant annet nødvendig som bakgrunn og styringsinformasjon for å kunne ta hensyn til samtidighetsutfordringene. KOL kommenterer viktigheten av at avdelingene som reelt sett skal gjennomføre oppdragene som gis gjennom LTP/IVB, og koordineres gjennom HIP, er tilstrekkelig kjent med de overordnede vurderingene som ligger til grunn for oppdraget som gis. Bakgrunnen for dette er at KOL registrerer at mange omstillinger og strategiimplementeringer gjennomføres svært ulikt, og med vekslende hell, ved de forskjellige avdelingene. Det kunne derfor vært en fordel om FST identifiserte noen overordnede suksesskriterier som avdelingene bør ta hensyn til for å kunne gjennomføre en god prosess. (Faglitteraturen har mye å bidra med på det området…) Det er viktig at alle forstår målene og hensikten med tiltakene. Eksempelvis hvilke gevinster man skal nå og hvorfor er tiltaket er viktig.