KOL og de øvrige foreningene på årlig seminar med FD og FST

Lederne for tjenestemannsorganisasjonene i Forsvaret var i forrige uke(uke 19) på et årlig seminar med Forsvarsdepartementet (FD) og FST.

FMINForsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Departementsråd Arne Røksund innledet konferansen og deltok på semainarets første dag.
Seminaret åpner for diskusjon omkring overordnede utfordringer i Forsvarssektoren.

KOL tok blant annet opp elementer relatert til utdanningsordningen, landmaktsutredningen, offisersprofesjonen og OR/OF ordningen.
I relasjon til OR og OF ordningen var det et viktig poeng for KOL at etableringen av et OR system ikke kun må begrense seg til nye navn og distinksjoner på uniformene, og at vi ellers utfører tjenesten på nøyaktig samme måte som tidligere. Systemendringen må også medføre faktiske endringer i offiserenes og spesialistenes arbeidsoppgaver for å kunne gi de effektene som systemet er ment å gi. Det er ikke tvil om at utdanningsordningen og innføringen av et OR/OF system henger svært nøye sammen.

KOL fremmet videre et konkret forslag om å etablere tverrsektorielle møtearenaer der hovedformålet er å legge aktivt tilrette for institusjonell læring og erfaringsutveksling mellom DIFer og etater i Forsvarssektoren. Dette ble svært godt mottatt. Eksempler på slike erfaringsområder kan ligge innenfor administrative forhold som HR og tariff, men også innenfor mer operative forhold, eller innenfor mer praktiske områder som kulturutvikling i sammenheng med OR og OF ordningen.

Konkrete saker innenfor HR og Tariff som KOL påpekte er: Håndtering av overtallighet, mil/siv problematikk, omorganisering, midlertidige beordringer, tariffsaker, realkompetansevurderinger osv.

Det er et mål å unngå at flere DIFer begår de samme feilene når de stort sett skal igjennom omtrent de samme prosessene. På samme måte må det være et mål at administrative rutiner og prosesser som viser seg å fungere ved én DIF, også kan gjennomføres ved andre DIFer.
«Når myndighet er delegert, så må kompetansen bygges opp tilsvarende», kommenterer Leder i KOL, Kim Sabel.

LandmaktutredningI løpet av seminaret presenterte arbeidsgiver (FD/FST mv) status i en rekke pågående prosesser innenfor relevante områder. Eksempelvis status på utviklingene av CYFOR, Reservistordningen, Landmaktsutreningen, Incentivordningen, sikkerhetspolitisk brief mv.

KOL opplever seminaret som svært positivt og mener det er en viktig arena for å diskutere sentrale temaer som opptar partene.