Akademikerne går ikke til politisk markering med LO, YS og Unio

LO, YS og Unio har varslet politisk streik den 28. januar mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Akademikerne er ikke med på dette.

Akademikerne har fått gjennomslag for flere viktige saker i lovutkastet, selv om vi også er uenige med regjeringen på en del punkter. Derfor ser vi ingen grunn til å gå til en politisk streik, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Han understreker at han har respekt for at de andre hovedorganisasjonene vurderer saken annerledes.
Akademikerne har gitt regjeringen ros for å heve den øvre aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år og den bedriftsinterne aldersgrensen til 70 år. I tillegg har regjeringen imøtekommet Akademikernes krav om å reservere mer fleksible arbeidstidsordninger for fast ansatte. Dette er et viktig incentiv for at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. (les mer i linken under)

Akademikerne deltar ikke i den politiske «streiken», og har orientert om bakgrunnen her.

KOL oppklarer noen sentrale begrepsnyanser:
En politisk markering (politisk streik) er ikke det samme som en «vanlig/ordinær» streik vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Man kan ikke gjennomføre en ordinær streik innenfor gjeldende tariffperiode:

Politisk streik/ politisk markering
Retten til politisk streik (mellom partene omtalt som politiske demonstrasjonsaksjoner) er hjemlet i Hovedavtalens bestemmelser, hvor det i eksempelvis NHO/LOs hovedavtale åpnes for streik av begrenset varighet. Man kan således streike mot politiske myndigheters beslutning eller for å påvirke myndighetene til å ta et bestemt standpunkt i en sak.
Politisk streik kan også være rettet direkte mot ledelsen i en bedrift. Viktig her er at formålet med aksjonen ikke er å fremtvinge forandringer i de forhold som allerede er regulert i tariffavtalen.

Politisk streik må altså rette seg mot noe annet enn lønns-og arbeidsvilkår som allerede er regulert mellom partene. Politisk streik blir ansett for lovlige siden formålet ikke er å endre tariffavtalen. Politisk streik er normalt kortvarig.

Politisk lockout fra arbeidsgivers side er en teoretisk mulighet, men vil sjeldent opptre, så sant ikke hovedsammenslutningene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersidene går sammen, eksempelvis mot foreslåtte endringer i regelverk fra myndighetenes side.
Mens en politisk streik fra arbeidstakerorganisasjonens side vil bety at kun de organiserte nedlegger arbeidet, vil en politisk lockout ramme både organiserte og uorganiserte arbeidstakere i det virksomheten stenges helt eller delvis. (tekst fra wikipedia)