Endelig løsning i ”skoletilleggsaken”?

Endelig løsning i ”skoletilleggsaken”?

Forsvarsdepartementet vil vurdere om enkelte militære instruktører på forsvarets skoler fortsatt kan ha krav på ”undervisningstillegget”.

KOL påpekte i mai 2016 en saksbehandlingsfeil i FSTs oppsigelse av ”skoletillegget”[1]. Dette medførte at det ble stadfestet en ugyldig oppsigelse som medførte en utsettelse av avviklingen av tillegget fra mai 2016 til juni 2017. I flere møter og ved dokumentutveksling etter dette, har KOL tatt opp ettervirkningene av denne termineringen med FST og FD, se også tidligere artikkel her.

KOL har påpekte at dersom ”skoletillegget” til tross for våre anstrengelser forsvant, måtte normal kutyme ved terminering av personlige tillegg følges. Dette burde medført at den enkelte berørte beholdt tillegget så lenge man sitter med de samme arbeidsoppgavene, da dette vil måtte antas å være en del av de individuelle lønnsbetingelsenei undervisningsstillingene.

Frem til nå har vi ikke fått noen løsning og forståelse hos FST og FD. FD har imidlertid nå, i samarbeid med partene, kommet frem til at den den enkelte som hevder at kravet om undervisningstillegg er en del av vedkommendes individuelle lønnsbetingelser, kan fremsende dokumentasjon i saken til sin arbeidstakerorganisasjon for så få sin sak vurdert. KOL vil så oversende all dokumentasjon samlet til FD, som vil vurdere samtlige krav.

Departementet, KOL BFO og NOF har sammen satt seg ned for å se på hvordan man mest hensiktsmessig går frem i vurderingen av disse sakene. Departementet viser til at dersom personellet mener de fortsatt har krav på tillegget, må følgende påvises;

  1. Den ansatte satt i stilling som var omfattet av tillegget i særavtalen på oppsigelsestidspunktet (1. mai 2016)
  2. Den ansatte sitter fortsatt sitter i en stilling der arbeidsoppgavene som gav rett til tillegget under den gamle avtalen er videreført (1. juni 2018)
  3. Den ansatte fremlegger dokumentasjon om at tillegget fremgår av de «individuelle  beordringsskrivene, arbeidsavtalen eller annen dokumentasjon som viser at dette ble gitt som en del av den enkeltes beordring/arbeidsavtale.

Se forøvrig tidligere artikler om samme tema her.

KOL medlem og krav om undervisningstillegg?
Send ditt krav til kol@kol.no innen 1. september 2018, krav fremsendt etter vil ikke bli vurdert. Dette blir så oversendt til FD, som vil vurdere det enkelte krav. Det er den enkeltes ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og å fremsende denne til  respektive organisasjon.

KOL ha siden termineringen av ”skoletillegget “hevdet at det enkelte berørte her måtte få videreført tillegget så lenge man satt med de samme arbeidsoppgavene.
Dette fordi dette faste lønnstillegget tidligere var en del av de individuelle lønnsbetingelsene i undervisningsstillingene. KOL imøteser resultatene etter FDs saksbehandling av kravene
sier KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik.

[1]Særavtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler