Enighet i lønnsforhandlingen for personell på ledendelønnsavtalen i Forsvaret

Enighet i lønnsforhandlingen for personell på ledendelønnsavtalen i Forsvaret

Forhandlingene for ”Gruppe 1” og øvrige ansatte med ledendelønnsavtale er nå avsluttet og partene ble enige 28. januar 2020

Resultatet vil bli gitt den enkelte fra FPVS/PLA og dette vil ha virkning fra 1. mai 2019.

KOL og de øvrige akademikerorganisasjonene hadde følgende felles protokolltilførsel: ”KOL, Tekna og Juristforbundet finner det svært uheldig at FST under dette lønnsoppgjøret ikke oppjusterer ledendelønnstilleggene i takt med den generelle lønnsutviklingen i staten.”

Vi går nå inn i et år med et Hovedtariffoppgjør og nye ”ledendelønnsforhandlinger” vil forhåpentligvis være ferdig tidlig høst 2020 sier KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik