Enighet om lønnsoppgjøret i staten!

Enighet om lønnsoppgjøret i staten!

Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam

Akademikerne og staten kom i dag til enighet om årets lønnsoppgjør i staten. Oppgjøret innebærer at det settes av 2,15 prosent til kollektive lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai.

– Det er viktig at forskning og undervisning blir mer attraktive karriereveier. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi får løfter begynnerlønnen til stipendiatene i dette oppgjøret, sier Kvam.

Kvam er meget fornøyd med at avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 1963 eller senere. – Ansatte i staten må være trygg på pensjonsrettighetene sine. Jeg er glad vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet og de som er født senere, sier Kvam.

Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå. – Når pensjonsgrunnlaget nå utvides vil det gi bedre pensjon for mange statsansatte. Med den nye offentlige tjenestepensjonen som trer i kraft i 2020, vil dette ha stor betydning for arbeidstakere som har en stor del av inntekten sin basert på slike tillegg, sier Kvam.

– Det er stor rift om kompetent arbeidskraft, og statlige virksomheter har i dag utfordringer med å rekruttere og beholde kompetansen de trenger for å løse viktige oppgaver. Oppgjøret gjør ikke denne utfordringen vesentlig mindre, sier Kvam.

Kollektive lokale forhandlinger nyttige
Avtalen Akademikerne har med staten betyr at lønnstilleggene blir forhandlet frem i kollektive forhandlinger på det enkelte arbeidssted i staten. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsstedet kan bli enige om lokale generelle tillegg til alle eller til grupper av ansatte og individuelle lønnstillegg til enkeltansatte.

– Virksomhetene er avhengig av kunne bruke lønn for å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Fordelene med lokale kollektive forhandlinger er at lønnstilleggene forhandles av arbeidsgiver og tillitsvalgte som kjenner den ansatte og jobben hun eller han gjør. De vet hvilken kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet og som virksomheten trenger å beholde. Det blir også lettere å løfte ansatte som ikke har hatt en rimelig lønnsutvikling, sier Kvam.

Fristen for å gjennomføre lokale kollektive forhandlinger er 31. oktober.

 – KOL er fornøyd med den økonomiske rammen og ikke minst at våre medlemmer i staten og Forsvaret som er født etter 1962 nå har fått AFP-rettighetene tariffestet. Dette sier KOL s forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik, som deltok i meklingen. – Men sier han, vi har et arbeid å gjøre med beregningene av pensjonsgrunnlaget sett opp mot Forsvarets særavtaler og variable tillegg for arbeid.

– Et nødvendig første skritt på veien med å få fjernet begrensningene med bunn og tak på hvor stor del av de variable tilleggene som skal være pensjonsgivende, vil nå endres fra 1.1.2020, samtidig med at ny offentlig tjenestepensjon iverksettes. I Forsvaret er vi derimot ikke i mål, påpeker Forvik.

I årets oppgjør har spørsmålet om pensjonsgivende tillegg vært et sentralt tema, og Akademikernes krav var i utgangspunktet at all inntekt og overtidsarbeid skulle inn i pensjonsgrunnlaget.  – Vi har kommet et godt stykke på vei, sier Forvik, men i Forsvaret blir flere av særavtalene som er grunnlaget for vesentlige deler av offiserenes inntekt for arbeid, behandlet ulikt med andre sammenlignbare grupper i staten. Tilleggene for arbeid etter flere av våre særavtaler beregnes faktisk ikke som pensjonsgivende. Slik kan vi ikke ha det, fortsetter Forvik.

– Arbeidet med å få en avklaring av hvilke tillegg for arbeid i Forsvaret som skal danne grunnlag for pensjonsberegningen haster, og må være sluttført innen iverksettingen av ny offentlig tjenestepensjon. Partene i Forsvaret må samarbeide og blir enige om dette før nyttår, og vi har derfor ingen tid å miste, avslutter Forvik.

Her står alle de sentrale arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret samlet for å finne en god løsning for de ansatte. Organisasjonene vil nå gå i dialog med Forsvarssjefen med sikte på å få all lønn for arbeid som pensjonsgivende.