Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Den første desember 2017 ble det inngått en prosessavtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet og hovedsammenslutningene med sikte på å få en omforent pensjonsløsning for offentlig ansatte. En avtale om pensjon skal omfatte innholdet i en ny alderspensjonsordning, ny AFP-ordning og overgangsregler. Det er en målsetning at arbeidet skal være sluttført senest 1. mars 2018. KOL deltar i dette arbeidet sammen med de øvrige organisasjonene i Akademikerne.

Arbeids- og sosialdepartementet, som ansvarlig departement for pensjon, la 17. desember 2015 frem rapporten ”Nye pensjonsordninger i offentlig sektor”. En pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor skal bygge på denne rapporten. I denne rapporten tas  det utgangspunkt i at:

 • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening
 • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden
 • Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

Alle arbeidstagerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelige på at den ikke vil legge frem et lovforslag til Stortinget uten at partene er enige om en ny ordning.

Akademikerne har nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av representanter for medlemsforeningene. KOL deltar i utvalget med KOLs nestleder, styremedlem og generalsekretær.

For KOL er det viktig at:

 • inntektsnivået man får som pensjonist står i forhold til sluttlønnen som yrkesaktiv ved full opptjening
 • levestandard opprettholdes etter overgang fra yrkesliv til pensjon
  endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger, men tilpasninger til pensjonsreformen
 • tjenestepensjonsordningene skal ikke utvides til nye grupper
 • AFP beholdes som egen ordning og innarbeides ikke i ny offentlig tjenestepensjon
 • særaldersgrensene skal ikke berøres i denne omgang, men ordningen tilpasses slik at det kan bli mulig å opptjene pensjon også etter fratreden med særaldersgrense.
 • individuell garanti og grunnlovsvern ivaretas for personell som allerede har dette
  opptjente rettigheter opprettholdes.

Forhandlingene med ny offentlig tjenestepensjon er så vidt kommet i gang, slik at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å si noe om utfallet av hvordan en ny offentlig tjenestepensjon vil bli.

For KOL er det viktig at reglene for pensjon til militært tilsatte med særaldersgrense blir tilpasset pensjonsreformen. Hvordan disse reglene skal være, må utredes etter at pensjonsavtalen blir inngått.

Forhandlingene med Staten skal være avsluttet innen 1. mars i år.

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Oslo, den 8. februar 2018.

Med vennlig hilsen

Tor Erik Drangsholt
Generalsekretær