Forsvarsbudsjettet for 2019 lagt frem i dag

Forsvarsbudsjettet for 2019 som ble lagt frem i dag har en ramme på 58,9 milliarder kroner. Dette ligger under NATOs målsetting med 2 % av BNP, men er et godt steg i riktig retning og følger opp langtidsplanen for Forsvaret og landmaktutredningen. Forsvarsbudsjett har hatt en nominell økning med om lag 17 milliarder kroner siden 2013 og målsettingen bør etter KOLs mening være å oppfylle NATO målet innen 2024. Dette vil sette store krav til den neste lan gtidsplanen, for å sikre en god videreutvikling av Forsvarssektoren og riktig bruk av ressursene.

KOL er generelt sett fornøyd med det forsvarsbudsjettet som ble lagt frem i dag, hvor Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret prioriteres, samtidig som den storstilte satsingen på Luftforsvaret videreføres. Investeringsbudsjettet er en betydelig andel av budsjettet, langt over NATOs krav, og dette er en prioritering som vektlegges i langtidsplanen. Vi mener dette gir et betydelig løft i styrking av forsvarsevnen. Budsjettet gir etter vårt syn:

  • generell styrking av beredskapen, ved fortsatt satsing på grunnmuren (vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger)
  • økt øvings- og treningsvirksomhet
  • økt aktivitet og økt bemanning gir kortere reaksjonsevne, større robust- og utholdenhet
  • økt samfunnssikkerhet, blant annet ved å prioritere arbeidet med objektsikring

For nærmere detaljer på www.regjeringen.no