Forsvarssjefens virksomhetsplan 2018-21

Forsvarssjefens virksomhetsplan 2018-21

KOL deltar i drøftingene av Forsvarssjefens Virksomhetsplan 2018-21.

KOL anfører blant annet viktigheten av at det er balanse mellom de oppdragene som gis, budsjettet som innvilges og tilgjengelige personellressurser i strukturen. Ubalanse mellom disse vil utvilsomt svekke Forsvarets operative evne.

KOL anfører videre at det er svært uheldig om DIFene opplever store endringer mellom nest siste og siste utgave av VP, uten forutgående dialog mellom DIF og FST. Vesentlige endringer bør i minst mulig grad pålegges uten forutgående dialog. Eksempelvis nye omfattende oppdrag, nye krav om personellreduksjoner eller økte krav til økonomiske innsparinger. Dette kan oppleves som dårlig styring og planlegging, og derigjennom føre til frustrasjon for både ledelse og øvrige ansatte på DIF nivå.

KOL oppfordret sentral arbeidsgiver til å ta drøftingsresultatene etter behandling på DIF-nivå til etterretning.

KOL etterlyser også status i datasystemene og prosessene som skal understøtte rapportering og oppfølging innenfor Forsvarssjefens strategiske målstyringssystem. Dette er et viktig element i Forsvarets styringssystem, i et «Re-P-T-O» perspektiv, og det er således avgjørende at forvaltningen av dette gjennomføres på en ensartet og hensiktsmessig måte i alle DIFene. Målet må være å samle valid styringsinformasjon, til sjefer på alle nivå, uten samtidig å øke administrasjonen med å få dette til.