Fredagsinfo

Fredagsinfo

Lønnsoppgjøret i staten

Høstens lønnsoppgjør er i gang. Forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik leder prosessen på vegne av KOLs medlemmer sentralt i staten, der KOL er en av organisasjonene i Akademikerne. Forvik opplyser at staten under prosessen ikke har signalisert noe ønske om forhandlinger om økonomi eller vesentlige forbedringer av  tariffavtalen. Dette har medført at Akademikerne og de andre hoved-sammenslutningene har brutt forhandlingene. Forhandlingene går videre til mekling og denne prosessen er ikke ferdig før 14. oktober. KOL vil komme tilbake med ny informasjon etter dette.

Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet

Forhandlinger på ”NATO-avtalen” er påbegynt. KOLs forhandlingsleder Lars Jonas Westerfjell leder prosessen. Etter samarbeid og dialog med KOLs tillitsvalgte har KOL et innledende krav på pendelrettigheter for ektefelle/partnere der begge er ansatt i Forsvaret, at ”basistillegget” for ledende opprettholdes under tjeneste i utlandet, økning i forholdstallet for utenlandstillegget for seniorrådgivere, samt en indeksregulering med virkning fra 2018. KOL har også signalisert at personell med ekstra høy arbeidsbelastning primært må kompenseres med hvile/fritid. Der dette ikke er gjennomførbart, bør det gis økonomisk kompensasjon. Forhandlingene forventes å være ferdig innen november 2020.

Arbeidstidsavtale for Forsvaret

Forhandlingene på ATF har stoppet opp med bakgrunn i at KOL, som eneste organisasjon i denne sammenheng, har krevd at alle variable tillegge etter ATF må være en del av pensjonsgrunnlaget. Om du seiler, flyr, går vakt er på øving eller utfører annet arbeid som er en del av stillingen din, skal dette selvfølgelig uavkortet danne grunnlag for din pensjon, sier KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik. Dette er aktualisert gjennom de endringer som ble gjort i Hovedtariffavtalen i 2018 og 2019 i vedlegg 4 og 5. Organisasjonene på den andre Hovedtariffavtalen (LO, Unio og YS), herunder for eksempel BFO og NOF, har valgt å tvisteløse de lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret (2019) i denne sammenheng.

Forsvarssjefens plan

Integrasjon mellom Arctic Guard, Forsvarssjefens Plan og Forsvarets styringssystemer er i stadig utvikling. At vi nå har fått en ny Forsvarssjef, som naturlig nok ønsker å gjøre sine egne prioriteringer i forhold til utviklingen av Forsvaret, medfører enkelte justeringer. Første utkast til en ny Forsvarssjefens Plan forventes ferdig i løpet av oktober.

OMT

KOL følger utviklingen med ny OMT nøye, og tar til etterretning det ny Forsvarssjef uttaler vedrørende konvertering fra OF til OR søylen for personell uten krigsskole/tilsvarende utdanning. «Ingen skal tvangskonverteres» uttaler han i et møte med lederne for tjenestemanns-organisasjonene. Forsvarssjefen presiserer imidlertid at man må være klar over hvilke begrensede karrieremuligheter man har dersom man blir sittende i en offisersstilling uten offisersutdanning. Forsvarssjefen gikk også langt i å antyde at han ønsker å justere aldersgrensen for hvem som «må» konvertere eller ikke, til nå kun å omfatte alle som er født etter ham selv (1969). Dette er i ettertid drøftet mellom partene. Det er et mål å unngå «dårlig stemning» i OR korpset, gjennom å konvertere offiserer som ikke ønsker å være der. Det er vi ikke tjent med, sier General Kristoffersen.

Kadetter

KOL håper alle nye kadetter velger KOL som sin forening. KOL kan ikke se noen gode grunner til at en kadett og kommende offiser, ikke knytter seg til en tjenestemannsorganisasjon som gjennomgående har fokus på offiserer og sivile med høyere utdanning.

Mvh
Kim Sabel
Leder KOL

PS! Viste du at ved skifte av stilling og ved endring av stillingskode har du krav på og selv forhandle frem en ny lønnsavtale, jf. HTA, Fellesbestemmelsene § 3?
Den samme rettigheten finner du ikke på avtalen gjeldene for BFO, NOF, NTL, Parat Forsvar og UNIO.