Godt oppgjør for KOL!

Godt oppgjør for KOL!

KOL er svært fornøyd med årets oppgjør i staten, som representerer en seier for vår lønnspolitikk. Etter at Akademikerne aksepterte statens tilbud i lønnsoppgjøret 30. april, har de øvrige tre partene, LO, YS og Unio, kommet til enighet i meklingen. KOL registrerer ulike sammenligner av lønnstabeller for offiserer mv. utarbeidet fra andre arbeidstakerorganisasjoner i Forsvaret. Dette er spekulasjoner hva gjelder våre medlemmer og sammenligninger som er tatt helt ut av sin sammenheng. Poenget er at akademikerne krevede og fikk en mindre sentral pott og tidssvarende større pott lokalt– husk at totalrammen er den samme. Akademikernes/KOLs lokale pott som er basert på medlemmenes eget lønnsgrunnlag, kan brukes til generelle tillegg, justeringer på grupper og individuelle tillegg i den grad vi ønsker det – dette skal forhandles i Forsvaret før dette er klart.
Forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik

pengerAkademikernes avtale om prinsippene for et nytt lønns- og forhandlingssystem som skal innføres i 2017, står uendret etter meklingen. Akademikerne har en egen avtale med staten. Se protokoll fra forhandlingene.

Tariffavtalens bestemmelser vedrørende arbeidsvilkår (arbeidstid, lønn ved sykdom osv.) er fortsatt lik for alle ansatte i staten og skal fortsatt forhandles sentralt.

Etter meklingen har LO, YS og Unio akseptert den samme rammen på 2,4 prosent som vi aksepterte 30. april.

Om resultatet*:

  • Akademikerne har avtalt et generelt tillegg på 0,5 prosent. LO, YS og Unio har avtalt et generelt tillegg på 1,15 prosent.
  • Akademikerne har avtalt en lokal pott på 2,3 prosent, og LO, YS og Unio har avtalt en lokal pott på 1,5 prosent.

I år har Akademikerne avtalt en historisk stor lokal pott. En stor lokal pott gir muligheter for å ta hensyn til ulikhetene mellom de statlige virksomhetene og i Forsvaret spesielt. Staten som arbeidsgiver er mangfoldig og omfatter alt fra Sivilombudsmannen og Norsk Romsenter til store etater, departementer og direktorater. Disse har ulike behov og utfordringer som må løses lokalt og tilpasset hver enkelt virksomhet. I Forsvaret vil akademikerne forhandle direkte med arbeidsgiver med vår egen lønnsmasse som grunnlag, uten innblanding fra de øvrige organisasjonene.

For våre medlemmer betyr dette en betydelig større lokal pott til fordeling enn det de andre hovedsammenslutningene har akseptert.

Vår lokale pott kan som nevnt brukes til generelle tillegg, justeringer på grupper og individuelle tillegg. Dersom man lokalt ønsker det, kan det avtales et generelt tillegg som er likt som for de tre øvrige hovedsammenslutningene eller for så vidt også høyere. Dette gir økt lokal handlefrihet for våre tillitsvalgte i Forsvaret gjennom kollektive lokale forhandlinger.

I 2017 har Akademikerne avtalt prinsippene for et nytt og forbedret lønns- og forhandlingssystem i staten:

  • Den økonomiske rammen skal som nå forhandles mellom partene på sentralt, nasjonalt nivå.
  • Lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte skal deretter gjennom kollektive, lokale forhandlinger fordele lønnstilleggene lokalt.
  • Den lokale potten kan gis som generelle tillegg til alle ansatte, lønnstillegg til grupper av ansatte (stillingsgrupper, avdelinger mv.), og det kan gis individuelle tillegg.

De øvrige hovedsammenslutningene har de siste ukene kritisert Akademikerne for å ha løpt fra pensjonsspørsmålet og for å ha rasert lønns- og forhandlingssystemet i staten. Dette er ikke riktig. Når det gjelder pensjon, er situasjonen akkurat den samme som den var da Akademikerne aksepterte statens tilbud 30. april. Lønns- og forhandlingssystemet er ikke rasert, men derimot forbedret.

Akademikerne og KOL har det samme utgangspunkt som de andre hovedsammenslutningene og fagforeningene: Vi ivaretar våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakere har forskjellige behov og ulike oppfatninger av hvordan behovene best ivaretas. Derfor har vi forskjellige fagforeninger med ulik interessepolitikk. Det er helt legitimt at man har forskjellig politisk syn. Vi forutsetter at alle parter respekterer meningsforskjellene.

*Prosentsatsene er ikke direkte sammenlignbare på grunn av ulikt virkningstidspunkt.