Hovedtariffoppgjøret i staten pr 1. mai 2018

Hovedtariffoppgjøret i staten pr 1. mai 2018

KOL har deltatt i det sentrale hovedtariffoppgjøret i staten og nå starter forberedelse til de lokale forhandlingene i Forsvaret. KOL vil med dette gi en kortfattet informasjon før nærmere retningslinjer vil bli gitt.

Lønnsoppgjøret i staten har en ramme på 2,8 % med virkningsdato 1. mai 2018. Det skal føres lokale forhandlinger i etatene om fordeling av rammen. Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. november 2018. Det vil med andre ord si at du vil få et lønnstillegg med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2018, antagelig på lønnsutbetaling i november.

Avtalen gjelder for ansatte som var medlem i KOL pr 1. mai 2018. Medlemstilknytningen pr 1. mai 2018 er bindene for hele tariffperioden 2018-2020.

KOL mener denne avtalen er god for våre medlemmer blant annet fordi:

  • KOL råder nå over egne lønnsmidler
  • Vi er ikke lenger med på å subsidiere lavtlønte stillinger i staten til ulempe for våre egne medlemmer.
  • Alle penger fordeles nå til den enkelte virksomhet
  • Pengene er ikke blitt mindre de er flyttet nærmer deg

For akademikernes vedkommende er 39 ulike lønnsrammer erstattet med en lønnsstige. De stillingene som skal ha lønnsstige er merket med stjerne (*) i lønnsplanene. For Forsvaret gjelder dettefølgende stillinger under lønnsplan 05.100 – yrkesbefal:

  • Fenrik
  • Løytnant
  • Løytnant II
  • Kaptein/rittmester/kapteinløytnant
  • Kaptein/rittmester/kapteinløytnant II
  • Major/Orlogskaptein II

I tillegg er skal også tidligere sivile stillingskoder på lønnsrammer nå på lønnsstigen.

Lønnsstigen gir et tillegg på 1,1 % årlig i 10 år basert på ansiennitet i stillingen. Dette kommer i tillegg til det du måtte få på lokale forhandlingen, eller annen lønnsøkning, som følge av særlige individuelle lønnsforhandlinger gjennom året.

Tillegget skal beregnes utfra den faktiske lønnen. I beregningsgrunnlaget inngår også faste tillegg. Stigen sikrer at de som har vært på lønnsrammer får en forutsigbar lønnsutvikling. Er du i dag omfattet av en lønnsramme, uavhengig av hvilket alternativ, blir du nå flyttet over til lønnsstigen på den stillingsansienniteten du har i nåværende stilling.Stillingsansienniteten bergenes fra når du begynte i stillingen.

Ansatte i stillingskoder som skal lønnes på lønnsstige, overføres pr 1. mai 2018 fra de tidligere lønnsrammene med den stillingsansienniteten den enkelt har pr 30. april 2018. Det samme gjelder som nevnt også de som i de tidligere lønnsrammene var direkteplassert i alternativ 9, dersom de har kortere enn 10 års stillingsansiennitet. Fiktiv ansiennitet eller annen ansiennitet er bortfalt. Ansatte med mer enn 10 års stillingsansiennitet blir direkteplassert utenfor lønnsstigen som øvrig ansatte.

I den nye avtalen bortfaller alle minstelønner i stillingskodene i lønnsplanen og kan heretter fremgå av den lokale lønnspolitikken dersom partene finner dette hensiktsmessig. Dette med unntak av minstelønn pr pt kr 449 400,- for stillinger som krever akademisk utdannelse. Fra tidligere er det ikke avtalt øvre grense for topplønn i den enkelte stilling.

KOL vil komme tilbake med nærmere retningslinjer om de lokale forhandlingene når tiden nærmer seg, og vi har hatt nødvendige avklaringer/sonderinger med de øvrige akademikerorganisasjonene i Forsvarssektoren og arbeidsgiver.  Vi vil i så henseende måtte ta stilling til størrelsen på et eventuelt generelt tillegg, lokale” potter” til DIF og diverse andre lønnsmessige tiltak.

Akademikernes kommentarer til oppgjøret finner du her

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, den 4. juni 2018.