Hva gjør vi med lønnssystemene for å sikre suksess med et OR-OF system

Partene i Forsvaret jobber i disse dager med å omforenes om et forslag til endringer i Hovedtariffavtalen (HTA) som skal gi Forsvarssektoren et tariffsystem med tilpassede lønnsrammer, lønnsplaner, godskrivningsregler etc, for å sikre at innføringen og effekten av et OR og OF system skal fungere etter hensikten. Partene har kommet langt i arbeidet, og målet er å skape helhet og balanse i lønnsystemet mellom disse personellgruppene. Nå gjenstår det bare å få gjennomslag under lønnsforhandlingene...

Eksempel på utfordringene vi jobber med kan være: Hvordan man innenfor det samme systemet både skal kunne stimulere/belønne å ta utdanning, samtidig som man skal stimulere/belønne å stå lengre i samme stilling eller på samme gradsnivå. Hvilken økonomisk uttelling skal det eksempelvis gi for den enkelte om man tar Krigsskole eller annen master-/bachelorutdanning, kontra å stå like mange år i stilling og bygge kompetanse gjennom kontinuitet i stilling? Dette er utfordringer som må håndteres for både OR og OF. Samtidig må disse gruppene stå i et naturlig forhold til hverandre. Dette krever flere koordinerte endringer i HTA.

Forsvarssektorens endringsbehov skal fremmes inn mot forhandlingene i årets mellomoppgjør. KOL mener det er helt avgjørende at endringsbehovene vi nå utarbeider får 100% støtte og tas til følge i sin helhet også av arbeidsgivers sentrale forhandlingspart, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Uten dette vil ikke regjeringen nå de målene som er formulert i Kompetansemeldingen.

KOL oppforder derfor FD og Forsvaret til å gjøre alt de kan for å klarlegge disse forholdene med KMD i god tid før forhandlingene starter opp. Etter KOLs syn er endringene Forsvarssektoren trenger en kostnadsfri justering (0-kostnad) under oppgjøret. Dette må kommuniseres tydelig!

Det er KOLs påstand at dersom ikke systemet partene i Forsvaret nå utarbeider tas til følge under oppgjøret, så vil ikke regjeringens mål om innføring av et OR/OF system etter en norsk modell av NATO-standard fungere etter hensikten. I ytterste konsekvens vil vi kunne ende med en komplett dysfunksjonell personellstruktur som reelt sett kan svekke Forsvarets handlingsevne i flere år.

KOL vil også påpeke potensielle konsekvenser av å feile på dette området inn mot forutsetningene for utarbeidelsen av et nytt Fagmilitært Råd (FMR). Rådet skal fremlegges for Forsvarsministeren den 1. oktober 2015. I dette arbeidet legges det selvsagt til grunn at Forsvaret har en fungerende personellstruktur med forvaltningsmessig fleksibilitet og rett kompetanse til å understøtte de kapasitetene som Forsvaret skal satse på i årene fremover. En ytterligere følgekonsekvens av dette igjen er svekket nasjonal forsvarsevne og redusert kapasitet til å fylle våre forpliktelser til NATO-alliansen.

KOL har trukket denne meget viktige saken inn mot våre faste møter (Kontaktforum) med Forsvarsdepartementet og etterlyser her hvordan de tenker å ivareta dette opp mot KMD. «KOL har allerede argumentert for saken opp mot vår hovedsammenslutning Akademikerne. Dette bør alle øvrige parter gjøre opp mot sine. Også arbeidsgiver mot KMD! På dette området er det liten uenighet mellom foreningene.» sier Kim A. Sabel, Leder KOL.