Hvordan styrke forsvaret av Norge ?

Hvordan styrke forsvaret av Norge ?

KOLs generalsekretær var i dag, 8.februar 2019, tilstede i Oslo Militære Samfund hvor Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) presenterte sine innspill til arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret  (2021-2024). Målet med FFIs arbeid har vært å synliggjøre de overordnede mulighetene som regjeringen har til å videreutvikle Forsvaret i neste langtidsplan. Arbeidet har vært konsentrert om fire hovedtema:

  • Å styrke samarbeidet med allierte gjennom å bidra mer til NATOs kollektive forsvarsevne, bære et større ansvar i våre områder og øke evnen til å sikre mottak og forflytninger av allierte styrker i Norge.
  • Å styrke den nasjonale evnen til krisehåndtering gjennom å satse på overvåking, etterretning og myndighetsutøvelse, mer tilstedeværelse og bedre mobilitet, sikring og sivilt-militært samarbeid.
  • Å styrke evnen til å nekte en motstander å utnytte norsk territorium i en høyintensiv militær konflikt gjennom økt kapasitet til å bygge situasjonsforståelse, skaffe måledata og levere langtrekkende presisjonsild.
  • Å styrke evnen til å kontrollere norsk territorium i en høyintensiv militær Konflikt gjennom økt kapasitet til å stanse en motstanders hovedstyre og hindre, og om nødvendig bekjempe, mindre luft- og sjølandsatte styrker.

De ulike alternativ er etter KOLs mening grundig belyst med økonomiske rammer, intern effektivisering og økt krav til utdanning.

KOL anbefaler å lese hele rapporten som ligger på FFIs nettsider.