Informasjon om lokale lønnsforhandlinger

Informasjon om lokale lønnsforhandlinger

Akademikerne i Forsvaret herunder KOL og Forsvarsstaben er enige etter forhandlingene av Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger.

I det sentrale oppgjøret i staten mellom Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ble det i vår enighet om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 2,15% av årslønnsmassen.
Akademikerne i Forsvaret og Forsvarsstaben ble 4. september 2019 enige om forhandlingene etter Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger. Her gis alle et generelt tillegg på 1,4% pr 1. mai 2019, resterende midler delegeres til DIF.

Kompensasjon for militær utdanning og særavtale for ”Særlig uavhengige stillinger”

KOL er spesielt fornøyd med at det gis en føring til DIF at ved gjennomført militær utdanning fra bachelor– nivå og høyere av betydning for tjenesten skal en lønnsøkning vurderes etter fullført og bestått utdanning etter reglene i HTA. I tillegg er vi godt fornøyde med at vårt krav om en særavtale for ”Særlig uavhengig stilling” har blitt akseptert. Det er enighet mellom partene om en gjennomgang av særavtaler før ny offentlig pensjonsordning trer i kraft 1. januar 2020.

Lokale forhandlinger ved DIF – hva gjør du?

FST v/FPVS vil i nær fremtid sende ut retningslinjer til DIF. Forhandlingene om individuelle krav vil starte opp så snart dette er praktisk mulig.Forbered ditt lønnskrav uavhengig  om du har inn- eller utenlandsstilling. Her vil det være smart å ta en titt på DIFens egen lønnspolicy og din egen ”markedsverdi”. KOL imøteser også et lokalt oppgjør som belønner kompetanse kombinert med ansvar, kompleksitet og ikke minst gode resultater og vil anbefale en argumentasjon i kravet som gjerne baserer seg på noe av dette. Bruk dette kravskjema.

Forhandlinger for ”Gruppe I” (oberst/kommandør og høyere samt tilsvarende sivile stillinger på ledendelønnsavtalen), og Senior National Representative fra oberst/kommandør og høyere ivaretas av FST. Dette innebærer at for disse kategoriene skal krav sendes KOL sentralt og tjenestevei til FST-HR. Frist for innsending av krav er 24.september 2019 til kol@kol.no eller KOL kontakt på fisb. Kravet kan inneholde både krav om endring i grunnlønn samt nivå på ledendelønnsavtalen, skriv kort og konsist.

PE- gruppe 2, herunder SNR med oblt grad eller lavere vil forhandles av sjef FPVS. Dette gjelder også JWC, FOL, FORACS og NEC CCIS SSC.
Stillinger i utlandet som lønnes av DIF, forhandles ved respektive DIF.

Lønnskrav skal sendes hovedtillitsvalgt i den DIF du tilhører. Du må også sende krav tjenestevei.Krav skal sendes til:
·      Forsvarsstaben                                  Eivind Sørdal
·      FPVS                                                    Eivind Troøyen
·      Stillinger i utlandet (Gr2 -PE)        Eivind Troøyen etrooyen@mil.no
·      Hæren                                                  Lars-Jonas Westerfjell ljw@kol.no
·      Sjøforsvaret                                        Odd Sverre Oma
·      Luftforsvaret                                      Jon Wicklund
·      Heimevernet                                       Per Gunnar Grosberghaugen
·      FOH                                                      Børge Hatlebrekke
·      Etterretningstjenesten                      HTV-Etj
·      Forvarets logistikkorganisasjon      André Gjerde
·      Cyberforsvaret                                   Terje Finnanger
·      Forsvarets sanitet                              Simen Forr Toverud
·      Forsvarets høgskole                          Bård Ravn
·      Forsvarets fellestjenester                 Ole Guttorm Angell
·      Forsvarets spesialstyrker                 HTV-FS
Gruppe 1 (inn og utland)                         KOL; kol@kol.no

For stillinger under lønnsplan 05.128- Internasjonale operasjoner vil partene sentralt ivareta dette. Kadetter skal ikke sende inn krav. Dette vil bli ivaretatt ved FHS og KOL sentralt.

Personell tilsatt i FD-FB-FMA og FFI er egne forhandlingsområder og må forholde seg til føringer gitt av egen etat og tillitsvalgte i etaten. Våre kontaktpersoner/ HTV her er;

FMA:          Ole Martin Bismo
FFI:            Anne Lise Hammer
FB:             Morten Skaarer/ Pål Amund Grothe
FD:            Kristian Haugnes

Lykke til i det kommende oppgjøret!

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Oslo, den 5. september 2019