Informasjonsbulletin – Februar 2017

Informasjonsbulletin – Februar 2017

2017 blir nok et år der det pågår mange store og viktige prosesser samtidig. Vi har omtalt flere av  sakene mer i detalj i tidligere, men kommer her med en kort oppdatering.

Iverksettingsbrevet (IVB) «Kampkraft og bærekraft» 2017-2020

Etter at «Fagmilitært Råd» (FMR) ble sluttført, så la dette grunnlaget for utarbeidelse av en ny «Langtidsplan» for Forsvaret (LTP). Dette igjen resulterer i et Iverksettingsbrev (IVB) der Forsvarsdepartementet formaliserer sine oppdrag til etatene. De av dere som ikke har kikket i det dokumentet oppfordres til å finne det på nettet og bla igjennom.

Landmaktsutredningen

Landmaktsutredningen pågår nå for fullt, og for KOL er dette en prosess vi vier mye oppmerksomhet. Det blir meget spennende å se hvilke vurderinger som gjøres av arbeidsgruppen og derigjennom hvilke endringer som må til for å øke Forsvarets kampkraft. KOL vil bli holdt informert om arbeidet og er invitert til å komme med innspill.

Ny utdanningsordning i Forsvaret

Utdanningsordningen i Forsvaret skal revideres og det er Oberst Morten Henriksen som leder arbeidsgruppen. Utdanning av alle personellkategorier, fra bunn til topp i gradsstrukturene skal sees i sammenheng og oppdateres i et helhetlig perspektiv. Et av de viktigste målene i oppdraget som er gitt er at man allerede i august 2018 skal være klare til å utdanne kadetter på krigsskolene etter det reviderte systemet. Totalt sett er dette trolig den viktigste saken for KOL det kommende året.

Sivile akademikere i Forsvaret

Arbeidet med utdanningsordningen i Forsvaret vil i første rekke fokusere på militært personell. Like fullt må sluttresultatet sees i sammenheng med hvilket behov Forsvaret har for sivil akademisk kompetanse. KOL bidrar til å ivareta arbeidsgruppens oppmerksomhet omkring dette.
For KOL er det avgjørende at en ny utdanningsordning ivaretar offisersprofesjonen på en fullverdig måte. Utdanningen på krigsskolene må fremdeles gis et innhold og en varighet som gir oss offiserer med reell offiserskompetanse. For KOL innebærer dette blant annet en viktig kombinasjon av fagmilitær bransjeutdanning, akademisk teori og praktiske øvelser. KOL har allerede fremsendt en rekke konkrete innspill til arbeidsgruppen.

Kim Sabel Leder KOLGitt de rammene som foreligger, i form av mange og tydelige føringer fra FD, så kommer KOL til å forsette arbeidet med å påvirke utviklingen av utdanningsordningen i en retning som vil være til det beste for Forsvaret generelt og offiserene spesielt, sier Leder KOL, Kim Sabel. (Mandatet for utdanningsordningen vil gjøres tilgjengelig på KOLs hjemmesider).