Kadetter/elever

KOL prioriterer kadetter og legger til rette for veien fra nyutdannet til erfaren leder i Forsvaret - utdannelse skal lønne seg

Krigsskolenes kadettforum (KSKF)

Krigsskolenes kadettforum” (KSKF) er et organ for samarbeid, nettverksbygging og kompetanseheving mellom kadetter og elever på de ulike krigsskolene og elever på sivile skoler. Styret i KSKF ved hver krigsskole består av minst én leder, én nestleder og et styremedlem som sammen leder forumets daglige og månedlige aktivitet lokalt. Hovedstyret i KSKF består av lederne fra KSKF ved hver Krigsskole samt andre aktuelle skoler”. 

Kadetter og elever er det viktigste rekrutteringsgrunnlaget til KOL. Landets krigsskoler danner kjernen i det personellet som velger KOL som sin organisasjon. Dette er naturlig da KOL er den eneste organisasjonen som opererer med en form for opptaksvillkår. Som kadett, befalselev på gjennomgående ordning elev ved Forsvarets Ingeniørhøyskole eller annen sivil høyskole, er man medlemsberettiget i KOL. Dette gjelder også sivilt og militært personell med høyere sivil utdanning. All den stund vi er tilsluttet Akademikerne som hovedorganisasjon må vi forholde oss til et bestemt utdanningsnivå for våre medlemmer. Dette kriteriet er en av KOLs styrker som organisasjon. Det er forenene og gir alle medlemmene den samme plattformen…. Utdannelse! En slik basis gjør at KOL kan være konsekvente i sitt arbeid over tid. Vi slipper i stor grad å prioritere mellom ulike typer personell i mange sammenhenger. Vi er opptatt av at utdannelse skal lønne seg, og at du som kadett / videreutdannet skal ha mest mulig igjen for den utdannelsen du tar. Herunder i forhold til lønn, avansement, disponeringer etc. Forsvaret er tuftet på kompetanse, og vil bli det i enda større grad i årene fremover. KOL ønsker derfor å jobbe ekstra for personell som velger å heve sin kompetanse for å kunne utøve sitt virke best mulig. Det gjør man som kadett!

Ved å velge KOL tar du et aktivt standpunkt i forhold til din organisasjonstilhørighet. Svært mange av våre medlemmer har tidligere blitt organisert i andre foreninger ved gjennomføring av sin grunnleggende utdanning og da var ikke KOL et alternativ. Nå er det naturlig å vurdere KOL.

Kadetter og elever i KOL

KOL sekretariat ser på kadettene som det viktigste rekrutteringsgrunnlaget for KOL som organisasjon. Det er ved landets tre krigsskoler at mye av grunnlaget for offisersyrket som karrierevalg ligger. Fremtidens yrkesoffiserer er alle ledere med  krigsskole- eller høyskolebakgrunn, noe som binder oss sammen.

Det er mange fordeler med å være medlem av KOL som kadett. Den viktigste er at KOL gjennom 100 år har ivaretatt kadetters lønns- og arbeidsvilkår samt bidratt sterkt til ivaretakelse av krigsskolenes og utdanningens status.  Dette fortsetter vi med!!!

Videre gir også kadettmedlemskap følgende fordeler:
– Medlemskontingent på kr 30,- pr måned
– Gunstige priser på valgfri forsikring gjennom Gjensidige
– Mulighet for å være med på studieturer til utlandet (hjemlet tjenestefri iht HA/TA)
– Mulighet for plass på ulike seminarer av faglig innhold (hjemlet tjenestefri iht HA/TA)
– Ulike rabatter etc gjennom våre medlemsavtaler

Rekruttering er som vanlig et viktig moment. Vi vil minne om at det foreligger en vervepremie i form av et gavekort på 500 kroner til alle som verver 1 nytt medlem til KOL. Vi mener det er viktig at den enkelte foretar et aktivt valg i forhold til sin organisasjonstilhørighet, og at dette i seg selv er et godt argument i forhold til å rekruttere nye medlemmer.

 

KORT HISTORIKK OM KSKF

KOL som tjenestemannsorganisasjon fylte 100 år i 2009, men har ikke alltid vært en arena for kadetter (mer om dette i KOLs helhetlige historikk). Ved flere anledninger finner vi strukturert arbeid i KOL regi gjennom kadetter ved krigsskolene. Vi vet at det så tidlig som i 1970-tallet var bred oppslutning omkring KOL ved krigsskolene. På den tiden var det på det nærmeste en selvfølge å melde seg inn i KOL når man ble kadett. Igjen vet vi at KOL kadettene var aktive også tidlig på 1990 tallet. På tross av dette stammer det tidligste skriftlige produkt i regi av KOLs kadettforeningen vi sitter på i dag fra Sjøkrigsskolen i 1999. Det omhandler en samarbeidsavtale mellom kadettforeningene i KOL, BFO, NOF og Kadettrådet på SKSK. Les skrivet her.
Selv om KOLs kadettforening har en lang historikk kan vi på dette grunnlag betrakte  KSKF til å være en moderne “réinkarnasjon” av KOLs tidligere kadettforeninger med historikk siden 1999. KSKF byttet navn fra Akademisk Kadettforum 9 september 2009.

Meld deg inn i KOL her