KOLs kommentarer til informasjonen som er ”lekket” fra LTP arbeidet

finansdepMediaoppmerksomheten omkring informasjonen som tilsynelatende er lekket fra LTP prosessen det siste døgnet har uten tvil skapt både fortvilelse og engasjement fra store deler av samfunnet. I så måte er KOL intet unntak. Vi vil understreke at LTP prosessen er svært lukket, og at vi ikke på noe tidspunkt har hatt innsikt i Forsvarsdepartementets arbeid med dette frem til nå. Vi kan derfor verken bekrefte eller avkrefte den informasjonen vi har kunnet lese i landets aviser de siste to dagene. Det er også viktig å reflektere over at vi gjennom media ikke er presentert for en helhetlig plan, men kun fragmenter av en større helhet.

KOL er betydelig bekymret for den situasjonen vi opplever at Forsvaret nå er i. Vi har vært rammet av en nærmest kontinuerlig nedbemanning og utarming av kapasiteter i nærmere 20 år, og frykter at Norges forsvar, med de skisserte planene som er presentert, nå står på randen av kollaps.

illustrasjon1Det er med stor frustrasjon vi leser dyster informasjon om for lave økonomiske tildelinger, kraftige personellnedtrekk, nedleggelse av baser og militære avdelinger, utfasing av operative kapasiteter etc. Dersom det skulle være et snev av sannhet (ingen røyk uten ild…) i den informasjonen som presenteres som lekkasjer fra LTP, vil det være svært trist og naturligvis få alvorlige konsekvenser for Forsvarets mulighet til å ivareta sine oppgaver. Samtidig som lekkasjene langt på vei beskriver nedtrekk og justeringer som allerede er omtalt i FMR, så signaliserer de økonomiske bevilgningstallene om utvikling av en forsvarskapasitet som ligger godt under det laveste nivået Forsvarssjefen kunne ”gå god” for. Dette er svært bekymringsverdig!

FSJ og FMINVel vitende om at LTP er en lukket politisk prosess, der påvirkning og medbestemmelse er et ”ikke-tema”, brukte KOL svært mye energi på å påvirke i forkant av dette. Vi leverte mange innspill til Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), da dette arbeidet legger rammene for Forsvarets anbefalinger til LTP. KOL er av den oppfatning at FMR totalt sett var en meget solid utredning, der Forsvarssjefen kommuniserte de fagmilitære vurderingene på en svært god måte. I tillegg til arbeidet med FMR, har KOL tydelig kommunisert våre budskap i egne møter med representanter fra Forsvarsdepartementet, både før og etter LTP arbeidet startet. Eksempelvis i et eget møte med Forsvarsministeren. Der var blant annet Forsvarets utdanningsordning og offisersprofesjonen et sentralt tema. KOL siste utspill for å påvirke LTP prosessen var så sent som 18. April. KOL avholdt da et omfattende dagsseminar i Oslo Militære Samfund (OMS), der nettopp Forsvarets økonomiske utfordringer var temaet. I et slikt perspektiv opplever KOL at både Forsvaret, og KOL som tjenestemannsorganisasjon, har gjort så mye som mulig for å påvirke utfallet av LTP arbeidet, både før og etter det ble påbegynt.

Forsvarsbudsjettet som andel av hele statsbudsjettet har vist jevn nedgang over lang tid, og politikerne har dessverre tradisjon for å gi oppdrag uten midler. Det forsvarspolitiske økonomiforliket fra 2001 var et godt eksempel. Der ble det satt av 300 millioner til Forsvarets internasjonale operasjoner hvert år i fireårsperioden. Vi brukte trolig omtrent det dobbelte (uten tilleggsfinansiering).

failure and successKOL er av den klare oppfattelse at Forsvaret må utvikles og forbedres på en rekke områder. Imidlertid ønsker vi for enhver pris å unngå at økonomi alene skal bli hoveddriveren for denne utviklingen. KOL har hele veien vært tydelige på at utviklingen av Norges forsvarskonsept må baseres på gjennomtenkte beslutninger med basis i valid styringsinformasjon og konkrete fagmilitære vurderinger.

Det er ikke lett for politikerne å øke bevilgningene til Forsvaret når konkurrentene i budsjettkabalen heter eksempelvis helse, skole og samferdsel mv. Hva er egentlig viktigst når statslommeboken faktisk har et avgrenset volum? Uansett hadde vi håpet at den stadig mer spente sikkerhetspolitiske situasjonen i landene rundt NATOs yttergrenser skulle medføre at Forsvaret like vel skulle få en viss grad av prioritet. I denne sammenhengen har KOL i det lengste håpet at politikerne skulle lytte til FMR.

Slik KOL ser det vil de økonomiske rammene medføre at Forsvaret ikke blir bærekraftig over tid. Vi går således mot en styrt avvikling, slik en rekke forsvarseksperter har uttalt ved gjentatte anledninger de siste årene. Dersom man først har bygget ned eller forsømt Forsvaret for mye, så faller man under en kritisk terskel, som det kan det bli nærmest umulig å komme over igjen, når behovet plutselig står foran inngangsdøren vår. KOL har ikke troen på at dette er noe politikerne faktisk ønsker, men frykter at de byråkratiske prosessene like fullt leder oss dit…

  • Det er naivt å tro at vi ikke trenger et Forsvar med større robusthet enn det som vil bli en realitet med de økonomiske rammene vi står overfor
  • Det er naivt å ikke ta hensyn til faresignalene i det internasjonale trusselbildet
  • Det er kunnskapsløst å tro at ikke NATO forventer at hvert enkelt medlemsland skal bidra på en adekvat måte.
  • Det er ignorant å tilsidesette fagmilitære vurderinger som er gjennomført av våre aller skarpeste kniver på de fleste relevante fagområder
  • Det er trist at det er forbundet med liten politisk prestisje å bli Forsvarsminister, eller i å lede Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

De kraftige personellmessige nedjusteringen som skisseres vil ramme både militært og sivilt personell i Forsvaret. Omfanget er dramatisk, og KOL er naturlig vis opptatt av de ansattes rettigheter og plikter i denne situasjonen.

HSLPå den annen side er vi minst like opptatt av at det skal eksistere en robust forsvarsstruktur, med reell kapasitet til å Forsvare landet, til å tjenestegjøre i. Dersom Forsvarets ansatte ikke lenger ser for seg en fremtid med en yrkeskarriere i Forsvaret, står vi i fare for å oppleve masseflukt av personell. Dette igjen vil medføre et vesentlig kompetansetap, og vil trolig forverre situasjonen ytterligere.

Hvilken motivasjon vil eksempelvis finnes hos dagens unge til å velge en militær yrkeskarriere, og utdannelse som offiser eller spesialist, dersom man ser at organisasjonen styrer mot avgrunnen?

Med utgangspunkt i at det vi leser om i avisene er riktig, så håper KOL at mediaoppmerksomheten rundt ”lekkasjene” fra LTP har bidratt til å etablere et nytt ”window of opportunity”.

KOLs appell til politikerne er derfor at de nå griper muligheten til å tenke seg om én gang til!

 

Kim A. Sabel

Leder

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening