Kort kommentar til FMR

Kort kommentar til FMR

KOL var tilstede under Forsvarssjefens fremleggelse av FMR. Vi er godt fornøyde med det produktet som FSJ har levert, og er imponerte over hvor mye arbeidsgruppene har fått til på såvidt kort tid. FMR skisserer i grovt 4 alternativer, som alle baserer seg på ulike operative og utholdenhets- ambisjonsnivåer. Forsvarssjefens fokus har vært på økt operativ evne, evne til å motta alliert støtte og til å delta I operasjoner ute mer enn 2% målet som har hatt fokus over lang tid. De er videre basert på at gjeldende LTP er fullført. Dette er en tilnærming KOL støtter fullt ut. (Alternativ A antas å komme over 2% målet etter de beregningsmodellene som er lagt til grunn).

A- Møter sikkerhetssituasjonen, og er det anbefalte alternativet.
B- Styrking på utvalgte områder,  men ikke fullverdig(Sjøalternativ og Landalternativ)
C- Styrke NATOS kollektive forsvarsevne
D- Tilpasset nasjonal evne

KOL har tidligere kommunisert for FSJ at det blir en svært viktig oppgave å kommunisere FMR på en riktig måte. Dette for å skape støtte til gjennomføringen på politisk nivå. KOL har videre poengtert viktigheten av å skalere opp utdanningsordningen for både offiserer og spesialister, i takt med det økte personellbehovet som løsningsforslagene legger til grunn.

FMR legger i all hovedsak til grunn at Russland er den mest nærliggende trusselfaktoren Norge står overfor. KOL har i den sammenhengen kommentert Kinas økende interesser for nordområdene, og at dette bør være en del av den potensielle trusselvurderingen.