Lokale lønnsforhandlinger – Forsvaret

I samsvar med Hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og staten, skal det føres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 3,35 % av lønnsmassen for medlemmene i Akademikerne (KOL mfl.). Virkningsdato for oppgjøret er 1. mai 2021. Endelige forhandlinger mellom KOL og FST, antas å være ferdig 9. september. Sannsynligvis vil resultatet bli en blanding av et generelt tillegg for å ivareta lønnsutviklingen for alle, og lokale forhandlinger på DIF-nivå. Her vil den enkelte kunne fremme egne krav. I et individuelt krav anbefales det å legge ned et godt arbeid i kravets oppbygning, her kan nevnes:

 • kompleksitet i stillingen
 • egen tilleggsutdanning/kompetanseutvikling
 • arbeidsinnsats
 • resultater og måloppnåelse.

DIFens lønnspolitikk gir også visse indikatorer til hjelp i utformingen av kravet. Dersom tjenesteuttalelsen utmerker seg, legg den gjerne med. «Lovnader» som er gitt i tidligere karriere- og lønnssamtaler, medarbeidersamtaler ol. bør trekkes frem. Lønnskravet skal sendes tjenestevei og til hovedtillitsvalgt/kontaktperson i den DIF du tilhører.

 • Forsvarsstaben                       Magne Hovland
 • FPVS                                         Thor Strand
 • Stillinger i utlandet (PE)      Thor Strand
 • Hæren                                      Bjørnar Riley
 • Sjøforsvaret                            Grete Frømyr
 • Luftforsvaret                          Anette Malmo
 • Heimevernet                          Per Gunnar Grosberghaugen
 • FOH                                         Espen Nicolaisen
 • Etterretningstjenesten.        HTV-Etj
 • FLO                                         André S. Gjerde
 • Cyberforsvaret                      Terje Finnanger
 • Forsvarets sanitet.               Simen Forr Toverud
 • Forsvarets høgskole            Bård Ravn
 • Forsvarets fellestjenester   Ole Guttorm Angell
 • Forsvarets spesialstyrker   HTV-FS
 • Gruppe 1 (inn og utland)   KOL; kol@kol.no

For personell som tjenestegjør i INTOPS (CE) stillinger er det stillingen hjemme (fast eller midlertidig) som danner grunnlaget for lønnskravet. Krav skal sendes DIF/HTV.

Forhandlinger for Gruppe I (oberst/kommandør og høyere og andre på ledendelønnsavtalen), ivaretas sentralt. Dette innebærer at krav her sendes tjenestevei til FST-HR og KOL sentralt. KOL vil gi nærmere informasjon ved oppstart av denne forhandlingen.

PE- Gruppe 2, herunder SNR med oblt grad eller lavere, vil forhandles av sjef FPVS ved Utenlandsavdelingen. Dette gjelder også JWC, FOL, FORACS og NEC CCIS SSC. Stillinger i utlandet som lønnes av DIF, forhandles ved respektive DIF.

Den enkelt DIF vil med bakgrunn i føringer fra Forsvarsstaben og Akademikerne i Forsvaret forutsatt en enighet, iverksette lokale lønnsforhandlinger innenfor en tidsramme som blir avtalt med partene lokalt. Her skal det fremkomme tidsfrist for innsending av krav.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2021.

KOL skal også forhandle for:

 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Naturviterne
 • Norsk Lektorlag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Den norske veterinærforening
 • Norsk psykologforening.

Personell tilsatt eller disponert i FD-FB-FMA og FFI er egne forhandlingsområder og må forholde seg til føringer gitt av egen etat og tillitsvalgte i etaten. Våre kontaktpersoner/ HTV her er;

FMA: Ole Martin Bismo

FFI: Anne Lise Hammer

FB: Pål Amund Grothe

FD: Marianne Strømsborg Klever

Lykke til i det kommende oppgjøret!

Kravskjema ligger vedlagt.

KOL, Oslo den 3. september 2021.