Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret er sluttført på sentralt nivå

Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret er sluttført på sentralt nivå

Akademikerne v/KOL  og Forsvarsstaben ble 14. november enige om forhandlingene etter Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger.

Dette innebærer at alle minimum vil få et generelt lønnstilltillegg på minimum 1,8 % med virkning fra 1. mai 2018, resterende midler delegeres til DIF.

Forhandlingene på lønnsplan 05.128 – internasjonale operasjoner – er også sluttført. Resultatet innebærer en økning av misjonstillegget for alle gradsnivå på ca 4,1 % mvf 1.mai 2018. I tillegg er dette personellet sikret minimum 1,8 % i tillegg på grunnlønnen.

FST v/FPVS vil i nær fremtid sende ut iverksettelsesbrev til DIF og forhandlingene om individuelle krav, vil starte opp så snart dette er praktisk mulig.

For alle praktiske formål er det ikke realistisk å forvente at etterbetalingen av årets lønnsoppgjør vil finne sted før i mars 2019.

Det er enighet om at det skal settes ned to arbeidsgrupper. Den ene skal behandle lønnsøkning for offiserer i forbindelse med gjennomføring av militær utdanning og sivil utdanning av betydning for tjenesten. For KOL er det meget viktig at utdanning på høyere nivå skal lønne seg og det arbeider vi aktivt for. Den andre arbeidsgruppen skal vurdere utfordringene med lønnsutvikling og bibehold av lønn/inntekt ved disponering av stilling med disponering i hele Forsvarssektoren.

Det skal også arbeides videre med arbeidsgruppe ”særlig uavhengig stilling” som vil gjenopptas etter krav fra KOL.