Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret, historisk stor pott for KOL

Lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret, historisk stor pott for KOL

KOL og Forsvarsstaben er enige etter forhandling av Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger. Alle gis et generelt tillegg på 1,9% av lønnen og resterende midler delegeres til DIF

I det sentrale oppgjøret i staten mellom Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ble det i vår enighet om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 3,35 % av årslønnsmassen. Akademikerne i Forsvaret og Forsvarsstaben kom 10. september til en enighet om lokale forhandlinger i Forsvaret. KOL mener dette gir et godt utgangspunkt for at partene ved DIF nå har en mulighet til å ta tak i sine lokale lønnsutfordringer. FST har i forberedende møte påvist en markant nedgang i kostnadene for utbetalt lønn for personell på Akademikernes tariffavtale. Det betyr at den enkelte DIF vil få betydelige midler i lønnspotten for KOL og Akademikerne.

KOLs forhandlingssjef, Svein-Håkon Forvik, er også fornøyd med at vi har fått gjennomslag for enkelte viktige føringer til forhandlinger ved den enkelte DIF. Her fremgår det blant annet at en skal prioritere ansatte med høyere akademisk utdanning som er avlønnet under «sikringslønnen». I tillegg slås det fast at lønnspotten ikke skal brukes til å betale for ansatte som har fått vesentlige endringer i arbeidsoppgavene, eller der det må nyttes midler for å beholde enkelte ansatte. Disse forholdene har egne hjemler for endring av lønn i HTA, der arbeidsgiver skal dekke kostnadene.

 

Ny sikringsregel for personell på beordringssystemet – bibehold av lønn

«Militært personell på beordringssystemet i virksomheten Forsvaret (gjelder ikke personell som beordres inn i stilling i Forsvaret fra andre virksomheter) som beordres fra sin faste stilling og inn i ny fast stiling på samme gradsnivå/fagområde/kompetanse med lavere grunnlønn skal, som minimum, opprettholde samme grunnlønn som den stillingen vedkommende beordres fra.»

KOL har støttet dette, men vi vil allikevel vise til vår protokolltilførsel her:

«Vi forstår Forsvaret slik at utover aktiv bruk av HTA, ser etaten et behov for en sikringsregel for å unngå at man fratas lønn? Akademikerne i Forsvaret har valgt å innta en pragmatisk tilnærming til dette under disse forhandlingene og støtter et slikt initiativ. Det er samtidig viktig å påpeke at vi allikevel mener at HTA allerede innehar en slik sikring. Under den forutsetning at du er tilsatt i forsvarsgren og grad (samme SKO), mener vi at HTAs regler er dekkende ved at du ikke kan settes ned i lønn. Ulike disponeringer innen det samme tilsetningsforholdet som ofte bør medføre høyere avlønning, kan løses igjennom aktivt bruk av HTA 2.5.3. Til tross for våre innsigelser, hevder Forsvaret at det er behov for en slik sikringsregel, men har så begrenset denne til militært tilsatt personell på beordringssystemet. 

Skal en slik regel faktisk ha noen betydning for militært tilsatt personell i Forsvaret, må dette omfatte alle i lønnsplan 05.100/05.101. Dette kan ikke kun gjelde spesialister og offiserer definert inn under beordringssystemet, som er Forsvarets tilnærming. Regelen er like aktuell for offiserer på søknadssystemet, og den må samtidig gjelde for disponeringer i hele forsvarssektoren. Akademikerne i Forsvaret forutsetter at dersom arbeidsgiver finner at dagens HTA ikke gir tilstrekkelig sikring i denne sammenheng, vil etaten i tillegg til dette, spille inn nødvendige endringer til Hovedtariffavtalene.»

Særlig uavhengig stilling og pensjonsgivende variable tillegg

KOL har utfordret FST om iverksette en prosess sammen med partene, med den hovedhensikt å sikre at Forsvarets pensjonsinnbetalinger relateres til et pensjonsgrunnlag basert på alt ordinært arbeid i den enkeltes stilling. Forsvaret signaliserer også at dette må avklares. I tillegg har FD varslet oppstart av et lønnsprosjekt høsten 2020. KOL forventer at pensjonspørsmålet vil får sin avklaring her.

Lokale forhandlinger ved DIF – hva gjør du?

FST v/FPVS vil i nær fremtid sende ut retningslinjer til DIF. Forhandlingene om individuelle krav vil starte opp så snart dette er praktisk mulig. For tips til utferdigelse av eget krav og administrative detaljer for ulike personellkategorier og arbeidsted se her. Forhandlingene ved DIF skal være sluttført innen 24. oktober 2021.

Oppdatert HTV/Kontaktperson liste

 • Forsvarsstaben                        Magne Hovland, magn-ho@online.no
 • FPVS                                          Thor Strand, thstrand@mil.no
 • Stillinger i utlandet (PE)        Thor Strand, thstrand@mil.no
 • Hæren                                        Bjørnar Riley, bfs.riley@gmail.com, HTV KOL HÆREN (postboks) på fisb
 • Sjøforsvaret                              Grete Frømyr, grete.grete@gmail.com
 • Luftforsvaret                            Anette Malmo, anette.malmo@gmail.com
 • Heimevernet                            Per Gunnar Grosberghaugen, pgrosberghau@mil.no
 • FOH                                           Espen Nicolaisen, espen_nicolaisen@hotmail.com
 • Etterretningstjenesten            HTV-Etj
 • FLO                                             KOL, kol@kol.no
 • Cyberforsvaret                          Terje Finnanger, tfinnanger@hotmail.com
 • Forsvarets sanitet                    Simen Forr Toverud, sifot@me.com
 • Forsvarets høgskole                Bård Ravn, bravn@fhs.mil.no
 • Forsvarets fellestjenester       Ole Guttorm Angell, olegutta@gmail.com
 • Forsvarets spesialstyrker       HTV-FS
 • Gruppe 1 (inn og utland)       KOL, kol@kol.no

Personell på lønnsplan 05.128 (internasjonale operasjoner) pr 1.mai 2021 skal levere inn krav til DIF.

Forhandlinger for Gruppe I (oberst/kommandør og høyere og andre på ledendelønnsavtalen), ivaretas sentralt. Dette innebærer at krav her sendes tjenestevei til FST-HR og kol@kol.no. Kravsfrist 21.oktober.

Lykke til i det kommende oppgjøret!

Kravskjema ligger vedlagt.

 

Ingressfoto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret