Lokale lønnsforhandlinger i forsvarssektoren 2018

Lokale lønnsforhandlinger i forsvarssektoren 2018

I samsvar med Hovedtariffavtalen i staten (HTA) skal det føres lokale forhandlinger innenfor en ramme på 2,8 % av lønnsmassen for medlemmene i Akademikerne (KOL). Virkningsdato for oppgjøret er 1. mai 2018.
Sannsynligvis vil det bli en blanding av et generelt tillegg for å ivareta lønnsutviklingen for alle og lokale forhandlinger på DIF-nivå der den enkelte kan fremme krav. Ved forhandlinger på DIF nivå vil det være slik – uavhengig av organisasjonstilhørighet – at ikke alle som fremmer krav kan få dette innfridd. Ved utforming av krav er det viktig å legge ned et godt arbeid i utformingen av kravet. Eksempelvis kan nevnes:

    • Kompleksitet i stillingen
    • Tilleggsutdanning
    • Arbeidsinnsats
    •  Resultater og måloppnåelse.

For de som har fått tjenesteuttalelse kan denne gi visse indikatorer til hjelp i utforming av krav.
Lønnskrav skal sendes Hovedtillitsvalgt i den DIF du tilhører. Du bør også sende krav tjenestevei. Krav skal sendes til:

·      Forsvarsstaben                                                           Freddy Sæther
·      Forsvarets personell- og vernepliktssenter          Eivind Troøyenetrooyen@mil.no
·      Stillinger i utlandet (PE)FPVS                                Eivind Troøyen
·      Hæren                                                                          Christer Gjøse Rolfsen
·      Sjøforsvaret                                                                 Odd Sverre Oma
·      Luftforsvaret                                                               Jon Wicklund
·      Heimevernet                                                               Per Gunnar Grosberghaugen
·      Forsvarets operative hovedkvarter                         Christian Berg-Jensen
·      Etterretningstjenesten                                              HTV-Etj
·      Forvarets logistikkorganisasjon                              Lars-Jonas Westerfjell
·      Cyberforsvaret                                                            Terje Finnanger
·      Forsvarets sanitet                                                       Simen Forr Toverud
·      Forsvarets høgskole                                                   Bård Ravn
·      Forsvarets fellestjenester                                         Ole Guttorm Angell
·      Forsvarets spesialstyrker                                         HTV-FS

For personell som tjenestegjør i INTOPS (CE) stillinger er det stillingen hjemme (fast eller midlertidig) som danner grunnlaget for lønnskravet. Krav skal sendes DIF/HTV.

For stillinger under lønnsplan 05.128- Internasjonale operasjoner vil partene sentralt ivareta dette.

Kadetter skal ikke sende inn krav. Dette vil bli ivaretatt ved FHS og KOL sentralt.

Forhandlinger Gruppe I (oberst/kommandør og høyere og andre på ledendelønnsavtalen), og Senior National Representative ivaretas sentralt. Dette innebærer at for disse kategoriene skal krav sendes KOL sentralt og tjenestevei til FST-HR.
Den enkelt DIF vil med bakgrunn i føringer fra Forsvarsstaben iverksette lokale lønnsforhandlinger innenfor en tidsramme som blir avtalt med partene lokalt. Her skal det fremgå tidsfrist for innsending av krav. Forhandlingene skal være sluttført innen 1. november 2018.
KOL skal forhandle for:
·      Samfunnsviterne
·      Norges Farmaceutiske Forening
·      Den norske veterinærforening
·      Norsk psykologforening.

Personell tilsatt i FD-NSM-FB-FMA og FFI må forholde seg til føringer gitt av egen etat og tillitsvalgte i etaten.

Vedlagt følger kravskjema som kan benyttes.

 

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Oslo, den 4. september 2018.