Lønnsforhandlingene for ledende personell i Forsvaret er ferdig

Lønnsforhandlingene for ledende personell i Forsvaret er ferdig

Etter forhandling om Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt. 2.5.2 – lokale forhandlinger, oppnådde KOL enighet med Forsvarsstaben 28. oktober 2021

Lars-Jonas Westerfjell, KOLs forhandlingsleder

Under forhandling for ”Gruppe 1”, herunder oberst/kommandør og høyere samt tilsvarende sivile stillinger på egen særavtale, ble partene enige om at alle skal gis et tillegg på 3,35 % på lønnen med virkning fra 1. mai 2021. Dette tilsvarer rammen som ble avtalt mellom akademikerne og KMD i det sentrale oppgjøret i staten, men her satt opp imot den enkeltes faktiske lønn.

I dette mellomoppgjøret var det kun «grunnlønnen» som ble endret, dette medførte derfor verken endring av ledende lønnsnivå for enkelte, eller justering av tilleggene her.

KOL har nedfelt følgende protokolltilførsel:

«KOL har siden opprettelsen av «ledendelønnsavtalen» krevd at oberst og høyere grader, samt ekvivalente sivile stillinger, må bibeholde «basistillegg ledende» ved tjeneste i PE-stillinger. Dette har vi vekselsvis krevd i forhandlinger av angjeldende særavtale, og ved reforhandlinger av «NATO-avtalen». KOL forventer at arbeidsgiver følger dette videre opp i lønns- og insentivprosjektet i regi av FD»

 

Ingressfoto: Stian Klaussen/Forsvaret