Lønnsoppgjøret 2020: Forsvarsstaben er enig med KOL

Lønnsoppgjøret 2020: Forsvarsstaben er enig med KOL

Etter forhandlingene om Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt 2.5.1 – lokale forhandlinger, oppnådde Akademikerne i Forsvaret herunder KOL, enighet 20. november 2020. Alle gis et generelt tillegg på 0,552 %, med unntak av gruppe 1 som ikke er sluttført.

I det sentrale oppgjøret i staten mellom Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ble det i vår enighet om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 0,45% av årslønnsmassen.

Etter lokale forhandlinger i Forsvaret ble partene enige om at alle skal gis generelt tillegg på 0,552 % pr 1. oktober 2020. Det blir ikke lokale forhandlinger ved den enkelte DIF.

Utdrag fra protokollen:

  • Særlig uavhengig stilling
    Akademikerne i Forsvaret og FST skal gjennomføre et oppstartsmøte inne 1. februar 2021 om etablering av en særavtale for særlig uavhengige stillinger, noe partene i lønnsoppgjøret i 2019 ble enige om å iverksette.
  • Pensjonsgivende variable tillegg
    Partene er enige om å starte opp et arbeid her så snart som mulig for å avklare hvilke variable tillegg som skal danne i pensjon i Forsvaret jfr. for eksempel ATF.
  • Personell på 05.128 – Internasjonale operasjoner.
    Personellet her skal også ivaretas av lønnsøkningen nevnt over ved retur til innenlands stilling.

Forhandlinger for ”Gruppe I”, herunder oberst/kommandør og høyere samt tilsvarende sivile stillinger på egen særavtale er planlagt avsluttet i løpet av november.

Det foregår nå flere ulike lønnsprosesser i Forsvaret og det er ikke helt enkelt å holde disse adskilt. Innen det andre tariffområdet i Forsvaret ved organisasjoner tilhørende LO, YS og Unio (for eksempel BFO, NOF, NTL og Parat Forsvar) er de lokale forhandlingene i sluttfasen på lønnsoppgjøret fra 2019. I 2020 oppgjøret har de valgt å ikke gjennomføre lokale forhandlinger, og partene i staten ble der enige om følgende lønnsøkning. Resultatet kan du se her.

KOL sekretariatet