Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret 2017

KOL og de øvrige akademikerorganisasjonene er enig med arbeidsgiver om at lønnsoppgjøret ikke delegeres videre fra lokalt nivå i Forsvaret til DIF ved forhandlingen av Hovedtariffavtale (HTA 2.5.1/2.6.3). Innenfor det andre avtaleområdet (BFO, NOF mfl) har partene blitt enige om delegering til DIF.

I denne omgang vil KOL forsøke å sikre alle medlemmer en lønnsutvikling og målsettingen her er inntil (0,85 % av lønn) – i snitt kr 5 750,- pr år på den enkelte. Forhandlingene er ikke ferdig så hvordan vi ender ut er ikke fastslått endelig.

Bakgrunnen for at dette mellomoppgjøret ikke delegeres til DIF er at partene ikke ønsker å iverksette «lokale-lokale» forhandlinger på den relativt begrensede potten på mellom 5 og 6 mill totalt for akademikerne i Forsvaret. Dette også sett opp i mot det felles ansvar vi har for å opprettholde den enkelte ansattes/medlems- lønnsutvikling. Den enkelte skal derfor ikke fremme eget lønnskrav til HTV dersom ikke annen informasjon blir gitt.

Ved tidligere mellomoppgjør har man heller ikke hatt kutyme for DIF forhandlinger med individuelle kravsutveklslinger mv. Ved det kommende Hovedtariffoppgjøret i 2018 vil KOL arbeide for DIF forhandlinger, hvor den lokale lønnspolitikken i forhold til den enkeltes krav vil være tema.

Ved en prosenttildeling vil en «akademisk profil» kunne forsvares da vi slipper uønskede «gruppejusteringer» som på det andre avtaleområdet for «lavlønnsgrupper» og for eksempel kronetillegg i topp og bunn ol. Totalt for tariffperioden 2016-2018 kommer begge avtaleområder, KOL og øvrige akademiker organisasjoner i Forsvaret kontra BFO, NOF med flere, noenlunde likt ut. Akademikerne i Forsvaret har for sin pott fått en gjennomsnittslønn beregnet ut fra en «snittlønn» på ca. kr 677 000,-, for det andre avtaleområdet, som også skal ivareta de uorganiserte, er snittlønnen ca. kr 584 000,-. Gjennomsnittslønnen for begge avtaleområder multipliseres så med medlemsmassen som så gir lønnspotten.

KOL er meget fornøyd med at vi for første gang i 2016 og nå i 2017 forhandler om vår egen lønnsmasse og at alle midler er fordelt til virksomhetene. Lønnstrinn er i vår avtale fjernet selv om virksomhetene, herunder Forsvaret, fortsatt sliter litt med tilpassing av dette i lønnssystemene. Vi slipper sentrale lønnsdiktat som i sum har gitt uttelling til statens lavest lønnede og vi kan rette innsatsen mot en relativ homogen medlemsmasse i denne sammenheng. Samtidig er nå partene med all lønnsdannelse lokalt pålagt et ekstra ansvar i forhold til å ivareta den enkeltes lønnsutvikling.

KOL gjør oppmerksom på at ovennevnte gjelder Forsvaret og ikke FD, FB, FFI, FMA og NSM som vil kunne ha ulik tilnærming her, det samme gjelder E-tjenesten som har fått sin egen «lønnspott».

Kontakt din HTV dersom du har ytterligere spørsmål.

PS. Hva gjelder gruppe 1 stillinger (sjefsstillingene) vil vi komme tilbake med egen informasjon.

 

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef
KOL