Møte med Forsvarsministeren

Møte med Forsvarsministeren

Leder KOL var torsdag 7 des, i møte med ny Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen i Forsvarsdepartementet (FD).
Det var et fint innledende møte som lovet godt for videre samarbeid i årene som kommer», kommenterer Sabel.

KOL og de øvrige organisasjonene fikk noen minutter hver til å presentere egen forening, og samtidig legge frem noen aktuell saker som har høy prioritet for foreningene.
Bakke-Jensen presiserte behovet for god dialog mellom partene, og at han ville bruke tiden frem til neste møte til å sette seg bedre inn i sakene vi la frem.

KOL presenterte kort to sentrale saker:
Sabel presenterte hovedtrekkene i KOLs ambisjoner for utdanningsordningen og offisersprofesjonen. Det er viktig at utdanningen man gis på Krigsskolene danner grunnlag for noe mer enn kun det offiseren skal jobbe med de første 2-5 årene etter uteksaminering. Krigsskolen er ingen fagskole! Der skal det utdannes offiserer, med profesjon som offiserer. KOL har ambisjoner på vegne av Forsvaret i denne saken!

KOL la også frem en viktig sak om utvikling av forvaltningen og utnyttelse av mulighetsrommet i Forsvarets/Statens lønnssystem. “Selv om FD i utgangspunktet overlater tariffspørsmål til FST, så er det viktig for KOL at FD kjenner til de utfordringene vi adresserer» kommenterer Sabel.

I korte trekk dreier det seg om Forsvarets svært «flate» lønnsprofil, og hvor avhengig man er av variable tillegg, for å få en totalinntekt som korresponderer med forventet inntekt på angjeldende utdanningsnivå. Eksempelvis er det i flere tilfeller kun omkring 2500 kr i måneden som skiller grunnlønnen til en erfaren pilot med krigsskole, og en konsulent med kun videregående skole. Dagens forvaltning av mulighetene i lønnssystemet legger ikke opp til fornuftig kompensasjon for offiserer og sivile med høy grad av ledelse, ansvar og myndighet i stilling. Forsvarets ledendelønnsavtale er et godt eksempel på en særavtale som søker å ta hensyn til denne utfordringen.KOL mener denne avtalen har en innretning som i stor grad er relevant også for en rekke stillinger på gruppe 2 nivå.

Ved siden av disse to sakene, understreket KOL at vi selvsagt også har en lang rekke andre saker som betyr mye for oss. Eksempelvis Landmaktutredningen, digitalisering, generelle budsjett- og driftsutfordringer i Forsvaret, implementering av ny ordning for militært tilsatte, omstilling mv

Vennlig hilsen

Kim Sabel
Leder KOL