Ny avtale for personell i internasjonale operasjoner

Ny avtale for personell i internasjonale operasjoner

Etter lange forhandlinger har partene kommet til enighet om ny «Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner». KOL imøteser enkelte av endringene og valgte derfor å inngå avtale 7. september 2022.

Særavtale IntopsKOLs forhandlingsleder Christopher Leegaard opplyser at KOL har vært tydelige på at vi rent generelt ikke er enige i FDs stadige endringer av tilleggenes innretning i denne avtalen og i «NATO-avtalen». Tilleggene reflekterer i stadig mindre grad at disponert personell har ulike roller, herunder ulik kompetanse, ansvar og myndighet. Han viser i denne sammenheng til KOLs protokolltilførsel:

«Krigsskoleutdannede offiserers landsforening registrerer nok en gang at arbeidsgivers tilnærming til avlønning av personell med høy kompetanse. Departementet ser ut til å ha en formening om at lønnskompensasjon i utgangspunktet skal være løsrevet fra blant annet kvalifikasjonsprinsippets intensjon. Ved denne og tidligere forhandlinger, har KOL påpekt at tillegg som gis i avtalen alltid har et element av lønn i seg og at kompetanse koster.»

Avtalen gis tilbakevirkende virkning fra 01.01.2022, ved økning av tilleggene. Partene ble likevel enig om at følgende punkter gis særskilt ikrafttredelse:

  • i avtalen; endringene i pkt. 2.6 forberedende tjeneste i utlandet og pkt 4.2 avviklingsperioden – gis virkning fra 1. oktober 2022
  • i administrative bestemmelser; pkt 2.2.2 sikringslønn og pkt 2.4 sykeopphold og velferdspermisjon – gis virkning fra 1. oktober 2022
    pkt 2.8 uforutsette endringer i gjennomføring av operasjoner – gis virkning fra 1. juli 2022

Ny avtale og administrative bestemmelser, finner du her kan sees i lenkene her: