Ny særavtale intops

Ny særavtale intops

Partene kom til enighet rett før jul om ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med virkning fra 1. januar 2018.

Etter krevende forhandlinger kom partene til enighet om ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Ny avtale med vedlegg kan ses på denne siden.

Avtalen og de administrative bestemmelsene har blitt gjenstand for forenkling. De materielle endringene kan oppsummeres slik:

 • 1,15% økning på misjonstillegget, høy sats.
 • OF 3/OR 8/CIV 3 er hevet til høyeste sats på misjonstillegget
 • Dagsats for de som har forberedende tjeneste under 30 dager
 • Utenlandstillegget er økt noe(forhandles i UD avtalen). Følgende endringer i forholdstallene:
  • LT/KAPT fra 135 til 140
  • MAJ fra 150 til 140 (Må ses i sammenheng med økning i misjonstillegget)
 • Familietillegget er økt til 6750,- (økning på 250kr)
 • Kompensasjon for ekstra belastning er økt til 4150,- (økt med 150 kr)
 • Kompensasjon for avvik fra forskriftens krav til varsling er økt til 3150,- (økt med 150 kr)
 • Personell på forberedende tjeneste i utlandet(min. to ukers varighet) tilkommer en gratis hjemreise
 • Personell som får normalopprykk i tjenesteperioden tilkommer som minimum lønn og tillegg etter ny grad
 • Personell i operativ støtte planlegges som en del av OPL/I og kommer dermed inn under særavtalen ved deployering
 • Der Forsvaret ikke har organiserte fellestransporter i forbindelse med hjemreiser, gis observatører adgang til å nytte hjemreiser til å møte familien i ett tredjeland

Det vil også nedsettes flere arbeidsgrupper som skal se på:

 • Lønnsutvikling og ordninger for lønnsfastsettelse
 • Vilkår under den forberedende tjeneste i Norge og utlandet
 • Insentiver for rekruttering til internasjonale operasjoner, herunder rekrutteringstillegg og militærfaglig tillegg

Rammene for forhandlingene har vært utfordrende, og særlig det økonomiske handlingsrommet har vært begrenset. KOL er fornøyd med at vi delvis fikk innfridd vårt krav om hjemreiser til et tredjeland, for en sum tilsvarende kostnadene den ansatte ville hatt ved hjemreise til Norge. Vi har også forhåpninger om et godt arbeid i arbeidsgruppene som nedsettes.