Ny særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021

Ny særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2020-2021

Partene kom til enighet rett før jul om ny ”Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner” med virkning fra 1. januar 2020. KOL er spesielt fornøyd med at etter vårt krav er muligheten for å nytte hjemreiser til å møte familien i ett tredjeland, nå utvidet til også å gjelde enkeltstående stabspersonell i tillegg til observatørene

KOL og øvrige parter i ”Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner” er blitt enige om en revidert avtale med Forsvarsdepartementet (FD).
Det er enighet om å blant annet forenkle og øke misjonstillegget og familietillegget noe. Permisjons- og rekreasjonsdager opptjenes nå uavhengig av lengden på tjenesteperioden. Det er gjort for å tilpasse avtalen til personell som er på operativ støtte. Partene er videre blitt enige om å øke kompensasjonen for hyppige beordringer til internasjonale operasjoner.

KOL er spesielt fornøyd med at etter vårt krav om endring av hjemreise under tjenesteperioden, er følgende endring gjort i Administrative bestemmelser (understreket):
 Der Forsvaret ikke har organiserte fellestransporter ifm. hjemreiser, gis observatører og enkeltstående stabspersonell adgang til å nytte hjemreisene til å møte familien i tredjeland…

KOL er også fornøyd med at vårt krav om en generell indeksregulering på tilleggene på 6% i gjennomsnitt er akseptert med ca. 5,8% økning i gjennomsnitt.

KOL er derimot ikke fornøyd med at vårt og legeforeningens krav om beregning av sikringslønn for personell med redusert bundet arbeidstid (RBA), ikke fullt ut ble akseptert med en regulering i Administrative bestemmelser. Dette personellet er ikke sikret en lønnskompensasjon som kompenserer for den tiden de i ”Intops” arbeider utover den budne tiden som er regulert i arbeidskontrakten i Norge. Ved tjeneste innenlands er det mekanismer som ivaretar dette når Forsvaret har behov for at den enkelte arbeider utover den avtalt tiden og dette kan enkelt overføres til lønnsfastsettingen i ”Intops”. FD mener at dette er forhold som kan løses ved den ved den individuelle lønnsfastingen. Vi har påpekt at dette ikke har blitt ivaretatt tidligere. KOL vil ikke slippe dette og vi viser til vedlagte protokoll med vår protokolltilførsel, avslutter KOLs forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik.

Avtalen har virkning fra 1. januar 2020 og gjelder til 31. desember 2021.
Ny avtale med vedlegg kan ses på denne siden.

 

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret