Nytt statsbudsjett: Fortsatt styrking av Forsvaret

Nytt statsbudsjett: Fortsatt styrking av Forsvaret

Forsvarsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i dag, onsdag den 7. oktober 2020. Budsjettforslaget innebærer at forsvarssektoren får om lag 64,5 mrd i 2021. I tillegg er det er foreslått avsatt 3,2 milliarder kroner til oppfølging av langtidsplanen.

KOL er tilfreds med at regjeringen følger opp finansieringen av langtidsplanen for Forsvaret. Det er nødvendig med et godt nasjonalt forsvar for å møte de forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor, sammen med NATO og våre allierte. Ved å ta vare på våre sikkerhetspolitiske interesser får vi også handlingsrom på andre politikkområder. Med statsbudsjettet svarer regjeringen etter KOLs syn på noen av de langsiktige utfordringene Norge står overfor.

Selv om det er tatt viktige grep de siste årene for å styrke og utvikle Forsvaret, mener KOL at forsvarssektoren fortsatt må moderniseres og styrkes. Politiske og byråkratiske særinteresser har i mange år forhindret en nødvendig modernisering av sektoren. KOL forventer derfor at de varslede moderniseringstiltakene i langtidsplanen følges med politiske vedtak og tilstrekkelig finansiering.

KOL registrerer at det i budsjettet settes av 79 millioner til «økt bemanning» det første året av langtidsplanen. Etter vårt syn er dette alt for lite til å kunne utgjøre en reell forskjell for å møte utfordringene på bemanningssiden. En generell underbemanning i flere deler av Forsvaret medfører en svært høy arbeidsbelastning og mange uønskede brudd på arbeidsmiljøloven. Det er også en erkjent mangel på særskilt kompetanse innenfor flere fagområder. KOL hadde forventet en mer offensiv bemanningsøkning enn de 57 faste årsverk og 50 nye vernepliktige soldater som regjeringen legger opp til i budsjettet. KOL er ikke i tvil om at Forsvaret er i stand til raskt å håndtere økte personellrammer, og ikke minst, Forsvarets ansatte fortjener det.

Illustrasjonsfoto: Preben Aursand/Forsvaret