Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter i KOL av 25 oktober 2005 med rettelser av 15 oktober 2008.

§ 1 NAVN OG STATUS

Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening av offiserer og militært personell under utdanning, samt sivile.

§ 2 MÅL

KOL skal være organisasjonen for offiserer og sivile med høyere militær og/eller sivil utdanning og har som hovedmål å:

a. Arbeide for å utvikle kompetente offiserer i en endringsdyktig og endringsvillig organisasjon.

b. Fremme offisersutdanningens verdi og Forsvarets anseelse i samfunnet.

c. Fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser.

d. Verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.

e. Arbeide med forsvarspolitiske spørsmål og arbeide for et troverdig innsatsforsvar med internasjonalt engasjement og høy kvalitet.
§ 3 ORGANISASJON

KOL er en landsomfattende organisasjon med direkte medlemmer. KOL kan ha lokalforeninger.
§ 4 MEDLEMSKAP

4.1 Som medlem i foreningen kan opptas:

a) Yrkesoffiserer med krigsskole og/eller stabsskole eller annen tilsvarende utdanning på høyskole-/ universitetsnivå, herunder også elever under påbegynt utdanning.

b) Sivilt tilsatt i Forsvaret med høyere utdanning.

c) Vernepliktige og pensjonerte yrkesoffiserer med krigsskole og/eller stabsskole eller annen tilsvarende utdanning på høyskole-/ universitets nivå.

d) Andre som det er i foreningens interesse å knytte til seg. Spørsmål om opptak av medlemmer på dette vilkår forelegges hovedstyret.

e) Som studentmedlemmer kan opptas elever ved befalsskolene.
4.2 Opphør av medlemskap.

a) Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

b) Utmelding skal skje skriftlig.

4.3 Rettigheter og plikter.

Medlemmer som har betalt kontingent har følgende rettigheter og plikter:

a) Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer.

b) Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter 3 måneders ordinært medlemskap.
§ 5 FORENINGENS ORGANER OG LEDD

Foreningens organer og ledd er:

a) Generalforsamlingen.

b) Hovedstyret.

c) Arbeidsutvalget.

d) Valgkomitéen.

e) Sekretariatet.

f) KOL kan ha tidsskrift.
§ 6 GENERALFORSAMLING

a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Alle betalende medlemmer har møterett på generalforsamlingen. Medlemmer som har betalt kontingent og vært medlem i minimum tre måneder forut for generalforsamlingen, har også tale-, forslags- og stemmerett.

b) Generalforsamlingen ledes av en dirigent valgt av representantene. Den er beslutningsdyktig når lovlig innkalt og satt. Beslutninger treffes normalt med simpelt flertall. Unntatt er saker nevnt under § 21 som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsberetninger og foreningens regnskaper.

c) Generalforsamlingen avholdes hvert tredje år, senest innen utgangen av november måned. Hovedstyret fastsetter tidspunkt for og innkaller til generalforsamling med minst 6 ukers varsel. Saksliste vedlagt årsberetninger fra foregående periode, valgkomiteens forslag, reviderte regnskaper fra perioden samt forslag til langtidsbudsjett må være kunngjort på egnet måte senest 2 uker før møtet.
Stemmeberettigede medlemmer kan la seg representere med skriftlig fullmakt.

d) For at en sak skal kunne kreves behandlet på generalforsamlingen må den være: – foreslått av hovedstyret eller – fremmet til hovedstyret av minst tyve medlemmer senest fire uker før generalforsamlingen eller – innsendt av utvalg eller komité nedsatt av generalforsamlingen eller hovedstyret.

e) Fattede vedtak har gyldighet fra generalforsamlingens avslutning.
§ 7 GENERALFORSAMLINGENS PLIKTER

7.1 Generalforsamlingen skal:

a) Konstituere seg og herunder fastslå hvem som er stemmeberettiget og om generalforsamlingen er beslutningsdyktig, herunder godkjenne fullmakter.

b) Velge dirigent og referenter.

c) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

d) Gjennomgå hovedstyrets beretning og foreningens virksomhet.

e) Gjennomgå og fatte beslutning om godkjennelse av foreningens regnskaper.

f) Fastsette kontingent for kommende periode.

g) Fastsette og ved behov justere KOLs perspektivplan.

h) Behandle saker på dagsorden.

7.2 Generalforsamlingen velger:

a) Leder og hovedstyremedlemmer og varamedlemmer.

b) Valgkomité på tre medlemmer.

c) Revisor

Over generalforsamlingens vedtak føres protokoll som undertegnes av to representanter. Kopi av protokollen kunngjøres på en egnet måte snarest mulig etter generalforsamlingen.
§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling innkalles normalt med en måneds skriftlig varsel og holdes når hovedstyret finner det nødvendig, eller når minst 15 prosent av medlemsmassen krever dette. Den er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Ved avstemninger gjelder samme regler som for ordinær generalforsamling. Den behandler de saker som er oppført på dagsorden og utsendt sammen med innkallingen.
§ 9 HOVEDSTYRET

Hovedstyret består av leder og 20 styremedlemmer, av disse velges to nestledere. I tillegg velges inntil fem varamedlemmer. Alle forsvarsgrener skal være representert i hovedstyret. Hovedstyret har en funksjonstid på tre år. Hvor leder, nestledere eller styremedlemmer ikke lengre er i stand til løpende å ivareta sine oppgaver i KOLs hovedstyre, fritas vedkommende fra sitt verv, og hovedstyret supplerer selv inn nye representanter. Representanter valgt av hovedstyret velges ved suppleringsvalg ved førstkommende generalforsamling. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minimum fem medlemmer er til stede. Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Hovedstyret innkalles av leder minimum to ganger i året. I leders fravær kaller første eller andre nestleder inn hovedstyret. To av hovedstyrets medlemmer kan forlange hovedstyret innkalt.
§ 10 HOVEDSTYRETS OPPGAVER

Det påligger hovedstyret å:

a) Utarbeide KOLs strategi for generalforsamlingsperioden.

b) Ved særskilte behov representere foreningen utad.

c) Behandle saker av prinsipiell betydning.

d) Avgi uttalelser på foreningens vegne i prinsipielle saker.

e) Forelegge for generalforsamlingen saker av stor betydning.

f) Velger og tilsetter generalsekretær.

g) Godkjenne sekretariatets plan for drift og føre tilsyn med utøvelsen.

h) I dialog med generalsekretæren fastsette økonomiske rammer for virksomheten.

i) Forelegge for generalforsamlingen årsberetning og reviderte regnskaper.

j) Lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger og vedtak.

k) Forberede, innhente og avgi uttalelser om saker som skal forelegges generalforsamlingen.

l) Forestå resultatoppfølging for den forløpne generalforsamlingsperioden.

m) Forelegge for generalforsamlingen resultatet fra den forløpne generalsforsamlingsperioden.

n) Fatte vedtak i saker hvor beslutningskompetansen er tillagt hovedstyret.

o) Føre tilsyn med tidsskriftet.

p) Velge nye representanter til hovedstyret, valgkomitéen og revisor dersom noen av disse må fratre i generalforsamlingsperioden.

Over hovedstyrets møter føres referat.
§ 11 ARBEIDSUTVALG

Arbeidsutvalget består av foreningens leder, nestledere og generalsekretær. Arbeidsutvalget leder forestår den politiske ledelse av foreningen mellom hovedstyrets møter. Hovedstyrets fastsetter rammer for arbeidsutvalgets arbeidsoppgaver og fullmakter. Hovedstyrets medlemmer har møte og talerett på arbeidsutvalgsmøtene.
§ 12 VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen består av tre medlemmer. Av disse skal det være én fra hver forsvarsgren. Valgkomitéen skal senest to måneder før generalforsamlingen underrette hovedstyret om forslag til valg av tillitsvalgte i kommende periode.
§ 13 SEKRETARIAT

KOLs sekretariat skal være i Oslo. Det ledes av generalsekretæren som forestår den daglige administrasjonen av foreningen og tilsetter øvrige medarbeidere.
§ 14 SEKRETARIATETS OPPGAVER

a) Omsette vedtatt strategi i praksis, og rapportere til hovedstyret.

b) Representere KOL i forhandlinger, drøftinger og andre møter.

c) Behandle enkeltsaker.

d) Utarbeide en plan for virksomhetsåret.

e) Utarbeide forslag til budsjett for virksomhetsåret.

f) Planlegge og gjennomføre rekrutteringsstrategier og tiltak.

g) Planlegge og gjennomføre informasjons strategi og tiltak.

h) Yte medlemsservice.

i) Vedlikeholde og utvikle medlemstilbudene.

j) Saksforberedelse til hovedstyremøtene.

k) Føre kontroll med Tidsskriftet økonomisk.
§ 15 GENERALSEKRETÆREN

Generalsekretæren velges av og rapporterer til hovedstyret. Vedkommende ansetter og har arbeidsgiveransvar på vegne av foreningen ovenfor de tilsatte i sekretariatet.
Innenfor en ramme gitt av hovedstyret fører hun/han lønnsforhandlinger med de tilsatte. Det kan utarbeides en produktivitetsavtale som knyttes opp til sekretariatets virksomhetsplan. Generalsekretæren arbeider etter egen instruks, fastsatt av hovedstyret. Generalsekretæren er daglig leder for tidsskriftet. Generalsekretæren leder det løpende daglige arbeidet i sekretariatet.
§ 16 HOVEDTILLITSVALGTE

Ved alle enheter som er definert som forhandlingssteder i Hovedavtalen/med Tilpasningsavtalen for Forsvaret, og hvor KOL har medlemmer, skal det av disse velges en HTV denne skal;

a) Forhandle/drøfte saker i henhold til Hovedavtalen med Tilpasningsavtalen for Forsvaret.

b) Være bindeledd mellom sekretariatet/hovedstyret og medlemmene innen det området hvor vedkommende organisasjon har sin hovedvirksomhet.

c) Ivareta medlemmenes lokale interesser.

d) Drive møtevirksomhet.

e) Drive opplysnings og rekrutteringsvirksomhet.

f) Melde inn navn på tillitsvalgt til administrasjonen lokalt.
§ 17 REVISOR

KOL skal ha registrert revisor.

§ 18 TIDSSKRIFT

KOLs generalsekretær utpeker representanter, etter villighet, til å sitte i bladstyret for Vårt Vern. Tidsskriftet redigeres av en ansvarlig redaktør. Hovedstyret kan innkalle redaktøren til sine styremøter og holder redaktøren orientert om KOLs arbeid.
§ 19 ØKONOMI, REGNSKAP OG KONTINGENT

Foreningens midler forvaltes i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinjer.
§ 20 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av foreningens vedtekter kan besluttes av generalforsamlingen etter at endringsforslaget er forelagt medlemmene på en egnet måte senest to uker før det legges frem til behandling i generalforsamlingen. For slike beslutninger kreves minst 2/3 flertall.
§ 21 FORENINGENS OPPLØSNING

Forslag om foreningens oppløsning behandles på samme måte som forslag til vedtektsendringer. Imidlertid må beslutningen stadfestes av en ny generalsforsamling dersom minst 50 medlemmer fremsetter krav om fornyet behandling innen to måneder etter beslutningen er fattet. Forslag om anvendelse av foreningens midler må være utsendt med forslaget om foreningens oppløsning. Besluttes foreningen oppløst kan generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av foreningens midler ved simpelt flertall og ubundet av det utstedte forslag, men disposisjonen må skje mest mulig i overensstemmelsen med KOLs formål.
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Oslo, den 25 oktober 2005.

 

 

Her kan du laste ned vedtektene.