Omstillingsavtale for HR-området er klar

Partene i Forsvaret er enige om en omstillingsavtale knyttet til den pågående omstillingen innen HR-området. Avtalen avklarer og regulerer hvordan innplasseringsløpet i denne omstillingen skal foregå.

Tekst: De sentrale partene i Forsvaret

Forsvarsstaben utga i januar gjennomføringsoppdraget for «Effektivisering og transformasjon av HR-området i Forsvaret» med hovedhensikt å etablere en mer effektiv HR-organisasjon i Forsvaret, i tråd med anbefalingene i FMR. Oppdraget er en oppfølger til P2813, som introduserte en ny tredelt leveransemodell innenfor HR i Forsvaret. Målsettingen med omstillingen er mer standardiserte og automatiserte HR-prosesser i Forsvaret, samt sentralisering av transaksjoner og desentralisering av myndighet.

Gjennomføringsoppdraget medfører omstillingen som berører alle DIF-er i Forsvaret, og forutsetter videre i noe grad at arbeidsoppgaver skal overføres mellom disse. Gjeldende lov- og avtaleverk slår fast at tilsatte har rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene inn i ny organisasjon, uavhengig av tilsettingsforholdet.

Partene var enige om at det var nødvendig å etablere en omstillingsavtale som regulerer prosessen. Etter en relativt lang, men samtidig konstruktiv prosess, kom vi til enighet denne uken.

De viktigste prinsippene i avtalen er:

 • Innplasseringsløpet skal gjennomføres i Forsvaret som helhet, på tvers av DIF. Den enkelte vil, under forutsetning av at vedkommende ser sine oppgaver videreført i en ny stilling, kunne kreve innplassering i denne, uavhengig av hvilken DIF stillingen er videreført i.
 • Forsvaret skal bekjentgjøre samtlige berørte HR-stillinger med stillingsbeskrivelser på intranett, når ny organisasjon er godkjent.
 • Etter bekjentgjøring og før siste frist for fremsetting av krav, skal det tilbys omstillingssamtale.
 • De ansatte får minimum 14 dager til å fremme krav om innplassering i fase 1.Etter at resultatet av fase 1 er bekjentgjort kunngjøres fase 2 og 3 hvor fristen til å fremme krav er minimum 7 dager.
 • Innplassering gjennomføres i to hovedrunder:
  • Fase 1- de tilsatte kan kreve innplassering i identisk stilling
  • Fase 2 og 3 – hvor fase 2 er krav om innplassering i likeverdig stilling og fase 3 er passende stilling
 • Forslag til innplassering skal drøftes lokalt i aktuell DIF. Forslaget fremsendes til kvalitetssikring/behandling i et sentralt partssammensatt råd.
 • Kvalifikasjonsprinsippet skal legges til grunn i innplasseringsløpet.
 • Arbeidsgiver har plikt til å veilede tilsatte i innplasseringsløpet.

Hele omstillingsavtalen vil du kunne lese her.