Skatteforhold for sivilt ansatte i Atlanterhavspaktens organisasjon

Skatteforhold for sivilt ansatte i Atlanterhavspaktens organisasjon

KOL har vært opptatt av at også sivilt ansatte i stillinger i Antlanterhavspaktens organisasjon skal komme inn under de særlige skattereglene i Skattelovens § 2-1, åttende ledd. For militært personell  ble saken løst ved dom i Oslo tingrett 09.07.2015.

Da har vi fått opp den første saken i skatteklagenemnda vedrørende spørsmålet om sivile omfattes av NATO-regelen. Nemndas syn er i tråd med vårt syn, det vil si at sivile omfattes, og at Finansdepartementet eventuelt må endre loven hvis de er av en annen oppfatning. Det vil si at alle sivile må klage/endre skattefastsettingen eller annet, hvis de ikke allerede har fått redusert skatt.

Dette til informasjon. Hvis du ikke allerede har gjort det, er det viktig at det blir sendt klage dersom du mener du kommer inn under reglene om skatt etter skattelovenes § 2-1, åttende ledd.