Tariffnytt 4.januar 2021

Tariffnytt 4.januar 2021

Lokale forhandlinger – ledende.

Etter forhandling om Hovedtariffavtalen i staten (HTA) pkt. 2.5.2 – lokale forhandlinger, oppnådde KOL enighet med Forsvarsstaben 11. desember 2020.

Under forhandling for ”Gruppe I”, herunder oberst/kommandør og høyere samt tilsvarende sivile stillinger på egen særavtale, har KOL ved tidligere oppgjør påpekt at ved å ikke tilstå de ledene minimum samme prosentvise lønnstillegg som øvrige, vil disse over tid sakke akterut i lønnsutviklingen. KOL og de øvrige akademikerorganisasjonenes hadde følgende felles protokolltilførsel i oppgjøret 2019: ”KOL, Tekna og Juristforbundet finner det svært uheldig at FST under dette lønnsoppgjøret ikke oppjusterer ledendelønnstilleggene i takt med den generelle lønnsutviklingen i staten.


Under årets lokale forhandlinger i Forsvaret ble partene enige om at alle skal gis et generelt tillegg på 0,552 % pr. 1. oktober 2020. Dette tilsvarer det samme tillegget som tidligere ble gitt til akademisk personell som ikke er på ledendelønnsavtalen (HTA. 2.5.1).  Forhandlingssjef Svein-Håkon Forvik opplyser at KOL verdsetter at FST med dette ikke indirekte diskvalifiserer ledende med et lavere tillegg en annet akademisk personell.

Følgende er hentet fra protokollen

  • Etter forhandlingsmøter torsdag 3., onsdag 9. og fredag 11. desember 2020 ble partene enige om at: 0,552 % av den enkeltes grunnlønn gis som et generelt tillegg til alle medlemmer av Akademikerne med virkning fra 1. oktober 2020.

 

Brudd i forhandlingene om ny «NATO-avtale»

KOL og akademikerne i Forsvaret har gått til brudd i forhandlingene av «Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet»

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Tekna, Den norske tannlegeforening, Juristforbundet og NITO, gir med dette et tydelig signal på at organisasjonene ikke lenger kan akseptere at FD forsetter å redusere utgiftsdekningen for brigaderer, oberster, oberstløytnanter og tilsvarende med og nok en gang å senke forholdstallene på utenlandstillegget. FD bruker blant annet som argumentasjon at Forsvarets utsendte her, må sammenstilles med UDs utsendte, som har færre nivåer for denne utgiftsdekningen. Dette er KOL i utgangspunktet ikke direkte uenige i, men her må en ikke sammenligne «epler med pærer». KOL har blant annet vist til at Forsvarets sammensetning av personell i ledende stillinger skiller seg markant fra UD. Vi krever derfor at FD opprettholder forholdstallsnivået 175 i avtalen og at dette fortsatt er gjeldene for brigaderer, oberster, oberstløytnanter og tilsvarende, samt at dette gjøres gjeldene for seniorrådgivere.

Forhandlingsleder Lars-Jonas Westerfjell opplyser at de øvrige organisasjonene i Forsvarsektoren som er part i avalen, har akseptert FDs reduksjon av forholdstallene for denne gruppen, og at dette setter partene i en utfordrende situasjon. KOL beklager at FD ikke opprettholder full utgiftsdekning for dette personellet. Se vedlagte bruddprotokoll.
 

Ingressfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

KOL sekretariat