Tariffnytt 5.oktober 2018

Tariffnytt 5.oktober 2018

Brudd i lokale forhandlinger i Forsvaret

Som tidligere opplyst ble det den 26. september 2018 fastslått brudd mellom de sentrale partene i Forsvaret i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene på «Akademikeravtalen».
Det skal inntil videre derfor ikke opptas «lokale/lokale» forhandlinger på den enkelte DIF.
Selv om eventuell delegering til DIF og dato for dette ikke kan fastlås nå, bes du som tidligere om å forberede ditt individuelle lønnskrav. Når først forhandlingen starer opp igjen kan vi anta at fristene for individuelle krav vil bli særdeles knappe. Kravskjema sendes til din HTV ASAP, se nærmere informasjon her på kol.no under Nyheter, herunder Lokale lønnsforhandlinger i forsvarssektoren 2018.

NB! Som tidligere opplyst og selv om vi nå ikke kan si noe om når et endelig forhandlingsresultat er klart, vil lønnsendringene uansett få tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2018. KOL gjør også oppmerksom på at dette gjelder forhandlingene i Forsvaret (DIF under Forsvarssjefen) og ikke hele forsvarssektoren.

Gruppe 1/personell på ledendelønnsavtalen og SNR

Absolutt siste frist for innsending av krav er tirsdag 9. oktober. Sendes på FIS/B på Kol Kontakt eller på ugradert til kol@kol.no, bruk samme skjema som du finner på KOL.no i artikkel om lokale lønnsforhandlinger av 11. sept. 2018. Husk også å fremme ditt krav på arbeidsgiversiden.

«Skoletillegget»

KOL skal i møte med FD 16. oktober hvor krav om undervisningstillegg er tema. FD vil etter dette starte saksbehandlingen hvor de enkelte krav vil bli vurdert.

«NATO-Stab avtalen»

Forhandlingene på avtalen som startet 13. februar i år ser omsider ut til å sluttføres i uke 41.

Nedgang i lønn ved skifte av stilling på samme gradsnivå

KOL har gjennom flere år registrert at offiserer som endrer tjenestested og/eller funksjonsstilling går ned i lønn som følge av at stillingen er lønnet lavere enn den de hadde på samme gradsnivå. Med bakgrunn i dette har vi fremsendt krav om at Forsvarsstaben snarest kartlegger og iverksetter nødvendige tiltak for etterbetaling av lønn til offiserer som ved bytte av funksjonstilling innen samme grad og stillingskode har gått ned i lønn.

Særavtale om husleiekompensasjon

Forsvaret har markedstilpasset husleien i Forsvaret og fremlagt en vesentlig økning i leien. Partene sitter nå i forhandlinger om en kompensasjonsordning blant annet for å dekke noe av denne markante økningen. Uavhengig av resultat her, vil dette medføre en relativt stor innsparing for Forsvaret.  KOL ønsker økt stimulering til kjøp av egen bolig og en oppgradering av pendlerkvarter og boliger der det er behov for dette. En slik stimulering ved bruk av innsparte midler, bør medføre direkte overføringer til dette formålet.

God helg!

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef
KOL sekretariat