Tariffnytt – Virkninger av Akademikernes HTA i Forsvaret

Tariffnytt – Virkninger av Akademikernes HTA i Forsvaret

Resultatet av mellomoppgjøret 2017 og utgangspunktet for kommende hovedoppgjør 2018 – feilinformering fra ulike aktører?

KOL har fått spørsmål fra medlemmer som har fått informasjon fra ulike hold, det være seg arbeidsgiver og andre arbeidstakerorganisasjoner, med påstander om at Akademikerne, herunder KOL, har fremforhandlet en dårligere Hovedtariffavtale(HTA) enn øvrige organisasjoner i Forsvaret (BFO, NOF, Pefo, NTL mfl).

Dette medfører ikke riktighet!

Virkninger av Akademikernes hovedtariffavtale i Forsvaret
I utgangspunktet tildeles det «%-vis» like tillegg til de to hovedtariffavtalene ved det sentrale lønnsoppgjøret i Staten. På det andre avtaleområdet har man i større grad regulert lønnen sentralt, før den gjenværende potten har blitt sendt til virksomhetene. Ved oppgjøret i 2017 gikk alle midler direkte til Forsvaret på vårt avtaleområde.

I tillegg til dette vil lokale forhold i virksomhetene gi ulik uttelling. Utregning av «potten» på de ulike hovedtariffområdene tar utgangspunkt i medlemsmassens gjennomsnittslønn. I «mellomoppgjøret» for Forsvaret i 2017 var dette kr. 677 000,- for KOL/akademikerne, for det andre avtaleområdet var snittlønnen kr. 584 000,-. Gjennomsnittslønnen for begge avtaleområder multipliseres så med medlemsmassen som så danner lønnspotten. I tillegg blir lønnen til de ledende stillingene (GR 1 -fra oberst/tilsvarende og opp) lagt til potten. Forsvaret skyter så inn «friske midler» for lønnsforhandlingen for disse stillingene.

KOL har en relativt stor del av medlemsmassen som er ledere og dette gagner derfor vår pott. Dette medførte i 2017 at en 0,85 % sentral tildeling i realiteten økte til 1.1 % for våre medlemmer i Forsvaret. Nå er dette ikke mye i seg selv, husk da at dette var et såkalt «mellomoppgjør» hvor resultatet normalt har vært en mindre generell justeringen av lønnen. Nå står vi overfor et «hovedoppgjør» med en forventet vesentlig større pott inn i de lokale forhandlinger høsten 2018 og vi antar at som tidligere, at forhandlingen her foregå på den enkelte DIF.

KOL og akademikerne slipper sentrale lønnsdiktat som i sum har gitt god uttelling til statens og forsvarets lavest lønnede med flate kronetillegg i de laveste lønnstrinnene. Vi kan derimot rette innsatsen mot en relativ homogen medlemsmasse med krigsskole eller annen akademisk utdanning. Man vil selvfølgelig fortsatt kunne oppleve at kollegaer har fått større eller mindre uttelling i lokale forhandlinger, men dette er uavhengig av ulike HTA. Poenget er at over tid vil virkningen på vår HTA i snitt gi høyere uttelling enn på den andre avtalen, forutsatt at avtalene og forvaltningen av disse fortsetter i samme sporet.

Lønnstrinn er i vår avtale fjernet selv om Forsvaret fortsatt sliter litt med tilpassing av dette i lønnssystemet. Når du nå sjekker din lønnslipp er nå månedslønnen samlet i færre bolker.  Sjekk at tidligere faste lønnstillegg fortsatt er med i «Individuell mndlønn».

Søker du på ny stilling skal du kreve at årslønnen oppgis i kr!
Dersom lønnstrinn fra den andre avtalen nyttes så sjekk ut verdien på dette lønnstrinnet, du skal ha det samme. Husk at på vår avtale forsvant lønnstrinnene i mai 2017 og det er ikke lov å skille på organisasjonstilhørighet ved tilsetting i stilling. Dette har Forsvaret erkjent, men vi erfarer at det fortsatt rotes noe her.

Forbered ditt eget lønnskrav opp med DIFens lønnspolicy, så du er på hugget når de lokale forhandlingene ved DIF med all sannsynlighet starter høsten 2018. Tips dine kollegaer som er uorganisert, eller medlemmer i organisasjonene med den andre hovedtariffavtalen, at for å få tilgang til en lønnspott basert på en vesentlig høyere grunnlønn i kommende oppgjør, må man over til KOL eller en av de øvrige akademikerorganisasjonene i Forsvaret før 1. mai 2018.

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef
KOL