Tariffnytt

Tariffnytt

Forsvarssjefen har signalisert at etaten må spare penger og forsøker å øke operativ evne og ståtid blant annet med en vesentlig endring av forsvarets insentivordninger – er dette smart?

Incentivprosjektet

ForsvaretDet arbeidsgiverstyrte ”incentivprosjektet” med blant annet forslag til en ny husleiemodell og kommende forhandlinger om en ”kompensasjonsordning”, setter et av de viktigste og velfungerende insentivene i Forsvaret under press. Ved drøfting av de administrative bestemmelsene for Forsvarets husleiemodell 24. april, brukte arbeidsgiver styringsretten og tvang disse igjennom. Her legges blant annet opp til en vesentlig økning av husleien Forsvarets leieboliger. Arbeidsgiver gjør stadig et nummer av at konsekvensen for den enkelte ikke er fastlagt før en ”kompensasjonsavtale” for den markedstilpassede husleien er fremforhandlet, og at økningen av husleien vil skje gradvis og følge alminnelige regler for dette.

KOL ser at vi her er ved et kjernepunkt i Incentivprosjektet. Det anføres i prosjektet at deler av innsparte midler kan tilbakeføres til personellet men samtidig legges det ikke skjul på at dette er frigjorte midler som skal nyttes til drift av Forsvaret herunder økt operativ evne og ståtid. Forut for behandlingen av en ”kompensasjonsavtale” for en markedsbasert husleie, er det intet som tyder på at arbeidsgivers målsetning her er et ”nullsumspill” for de berørte – snarere tvert i mot.

KOL er ikke uenig at enkelte av dagens incentiver kan gjennomgås og tilpasses en ny virkelighet. Vi har imidlertid en stor utfordring med å være fleksible, når vi ikke får noe anslag for i hvilken grad, og om midler vil føres tilbake til de ansatte. Dette blant annet med bakgrunn i en total omlegging av viktige insentivordninger som boligordningen. Hvor er den helhetlige planen fra Arbeidsgiver?

KOL ønsker økt stimulering til kjøp av egen bolig og en oppgradering av pendlerkvarter og boliger der det er behov for dette. En slik stimulering ved bruk av innsparte midler, bør medføre direkte stimuli til dette. Slik det fremstår nå, ser det ut til at innstrammingene tvinges igjennom med et høyst usikkert resultat i forhold hvordan og i hvilken grad eventuelle innsparte midler tilbakeføres til andre gode personalpolitiske formål.

Se organisasjonenes samlede tilbakemelding til referat fra møte 24. april her.

 

Skoletillegget

Fotograf: Torgeir Haugaard/Forsvaret
Fotograf: Torgeir Haugaard/Forsvaret

KOL har siden organisasjonen fikk initiert en utsettelse av avviklingen av skoletillegget, i flere sammenhenger tatt dette opp med FST og FD. FST gir tilbakemelding at dersom termineringen av tillegget vil medføre problemer med å rekruttere og beholde berørte medarbeidere, vil HTAs virkemidler kunne benyttes. Samtidig har KOL erfart at FST har signalisert til FD at noe av rasjonale bak ordningen, i tillegg til en arbeidstidskompensasjon, også var men å være et insentiv for å rekruttere offiserer til undervisningsstillingene. Dette siste er etter KOLs mening ikke riktig, og det har vi meddelt FD. FDs svar på dette finner du her.

Dersom ”skoletillegget” til tross for våre anstrengelser forsvinner, har KOL påpekt at her må normal kutyme ved terminering av personlige tillegg følges. Dette medfører at den enkelte berørte beholder tillegget dersom man ikke kompenseres på annen måte, så lenge man sitter i samme stilling. FST synes ikke å være enige i at dette skal gjøres gjeldende her.

 

Lønnsoppgjøret i staten – HTA

IMG_2796Lønnsoppgjøret er i gang og går i skrivende stund inn i sin helt siste fase. Mellomoppgjøret har normalt kun vært et oppgjør om rene lønnsendringer men denne gangen danner protokolltilførsel nr. 2 fra Hovedtariffoppgjøret i fjor, grunnlaget for et helt nytt lønnssystem. Dette skal implementeres i vårens oppgjør. I all hovedsak gir de nye prinsippene grunnlag for en lokal kontra en sentral lønnsdannelse, noe KOL har arbeidet for i flere år.

Under de pågående forhandlingene av akademikernes HTA, er partene er enige om at lønnsforhandlinger skal skje i den enkelte virksomhet, og at lønnstillegg skal gis fra 1. mai. I tillegg skal lønnstabellen med lønnstrinn ved statlige arbeidsplasser fjernes, og byttes ut med tradisjonell årslønn, slik man har i privat og kommunal sektor. Parallelt med akademikernes forhandlinger med staten, pågår også forhandlingene mellom de øvrige hovedsammenslutningene og KMD.

Er du lønnsforhandler (HTV/ATV) i DIF, oppfordredes du med dette til å melde seg på en av Akademikernes regionsvise konferanser.

 

Svein-Håkon Forvik
Forhandlingssjef