Trakassering i Forsvaret

Trakassering i Forsvaret

Forrige ukes nyhetsbilde var preget av offentliggjøring av deler av en stor undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret(MOST-undersøkelsen). Dessverre var dette ingen hyggelig lesning. Vi må forvente at vår oppførsel overfor mennesker skjer innenfor de etiske normene et samfunn som vårt er tuftet på. Usømmelig adferd må og skal slås ned på. Jeg synes forsvarsledelsen tar dette på alvor, først ved å gjennomføre undersøkelsen, analysere den, for så å kunne iverksette nødvendige tiltak for å få slutt på denne ukulturen. Dersom noen ansatt i Forsvaret ikke følger de etiske standarder og Forsvarets verdigrunnlag for mellommenneskelig oppførsel, bør vedkommende vurdere sitt tilsettingsforhold, og om Forsvaret faktisk er den rette arbeidsplassen.

Dersom mobbing og seksuell trakassering skjer mellom de vernepliktige er det viktig at Forsvaret på alle nivå setter inn holdningsskapende tiltak for at dette ikke skal skje. Vi må være sikre på at våre gutter og jenter kan føle seg trygge når de avtjener førstegangstjeneste. Når det er sagt kan det neppe være Forsvarets oppgave alene å sørge for at normale omgangsformer mellom mennesker blir etterlevet.  Ser vi på nyhetsbildet fra russefeiringen de siste år, med voldtekter og trakassering over det ganske land, burde dette også være en tankevekker. Den videregående skolen, og ikke minst foreldrene må gå i seg selv å spørre om vi gir ungdommen tilstrekkelige verdier for mellommenneskelig adferd. Jeg er overbevist om at Forsvaret på alle nivå er seg sitt ansvar bevisst for å få slutt på de forhold som avdekkes i undersøkelsen. Min appell er, at den videregående skolen og foreldre gjør det som er nødvendig for å få slutt på denne ukulturen. Et løft i fellesskap, foreldre, skole og Forsvar vil muligens være et stort skritt i riktig retning.

Jeg vil også benytte anledningen til å gjengi hva KOLs styre har vedtatt i sitt prinsipprogram hva gjelder – kultur og mangfold, etikk og holdninger:

Samfunnet utvikler seg til stadig større bredde både i språk , kultur, religion og livsform. Forsvaret skapes av samfunnet og skal speile mangfoldet i befolkningen. KOL mener at Forsvaret skal være en åpen og inkluderende arena. Det kontinuerlige arbeidet Forsvaret gjør med verdigrunnlag og holdninger, etikk og ledelse skal bidra til at minoriteter integreres og får tilgang til virksomheten. KOL støtter også utviklingen i Forsvaret for å tilrettelegge for fri religionsutøvelse, og arbeid for å forebygge diskriminering av LHBT (lesbisk, homofile, bifile og transpersoner). Aksept og forståelse for likeverd mellom mennesker, er avgjørende for Forsvarets kvalitet, utvikling og forankring i samfunnet.
 
KOL mener at alle ansatte i Forsvaret har et spesielt ansvar for at egne handlinger er preget av integritet, åpenhet og høy etisk standard

KOL vil støtte Forsvarssjefen i arbeidet med å forebygge og forhindre trakassering, uansett hvilken art og omfang dette har.  Jeg ber samtidig alle våre medlemmer om å bistå aktivt i dette arbeidet på alle nivå i organisasjonen.

Tor Erik Drangsholt
Generalsekretær