Tvisteløsning av NATO-stab avtalen – ny avtale

Tvisteløsning av NATO-stab avtalen – ny avtale

KOL og akademikerne i Forsvaret som er part i Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet, fikk ikke medhold for sine krav etter tvisteløsning i en særskilt nemd.

FD la frem et tilbud som innebar at oberstløytnanter/ høyere stabsoffiserer og sivile tjenestemenn ville fått redusert merutgiftsdekning ved tjenestegjøring i utlandet.

KOL og de øvrige akademikerne i Forsvaret kunne ikke akseptere at utgiftsdekningen nok en gang skulle reduseres, samtidig som levekostnadene ved utenlandstjeneste har økt. FD kunne heller ikke dokumentere at levekostnadsnivået var redusert. KOL og akademikerne i Forsvaret krevde derfor at FD opprettholdt forholdstallsnivået (175), samt at dette nivået skulle innføres for seniorrådgivere.

Særavtalen inneholder bestemmelser om at tvisteløsning av uenighet i forhandlinger om avtalen skal skje ved voldgift, i tjenestetvistloven kalt særskilt nemd.

I nemndens møtebok vises det til den nedjustering av utenlandstillegget som har skjedd i UD-avtalen, samt at de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret har valgt å akseptere FDs nedtrekk av det omstridte tillegget.

Videre heter det i møteboken fra nemndlederen, tingrettsdommer Richard Saue:

«Når nemndens leder har blitt stående ved at dette tillegget bør justeres i tråd med departementets krav har dette derfor dels å gjøre med tillegges angitte formål, satsforskjellenes uklare empiriske kostnadsmessige forankring, at det gjennom avtale har skjedd en tilsynelatende nedjustering av nivåer som kan hevdes å være sammenlignbare på UD-avtalen, og endelig at også andre arbeidstakerorganisasjoner med medlemmer i samme stillinger som organisasjonene på omtvistede avtale har valgt å gå inn på en avtale i tråd med departementets krav. Det siste er alene vektlagt ut fra en betraktning om at like tilfeller bør behandles likt idet kompensasjonstillegget ikke er ment å være lønn, men alene dekning av økte levekostnader».

KOL tar kjennelsen til etterretning. KOL vil fortsette å arbeide for våre offiserer og sivile med akademisk utdanning.

Ny avtale med vedlegg finnes på FDs hjemmesider.

 

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret